Alex Pilkington

Roedd Alex Pilkington, o Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth, yn arweinydd
tîm ar gyfer prosiect EESW. Tasg tîm Alex oedd nodi problem adeiladu,
amgylcheddol neu beirianneg yn yr ysgol, ymchwilio i atebion posibl, a dylunio
prototeip i ddatrys y broblem.

Brandon Jones

Dechreuodd Brandon ymwneud â EESW wrth astudio yn Ysgol Uwchradd Cyfarthfa,
gan gymryd rhan yn yr Her F1 mewn Ysgolion. Fe wnaeth Brandon fwynhau’r prosiect
yn fawr iawn, a dewisodd
astudio Dylunio Cynnyrch ar lefel
TGAU.

Enyala Banks

Fe wnaeth gallu cymryd rhan yn EESW wneud i mi sylweddoli mai Peirianneg oedd y maes roeddwn i eisiau mynd iddo, gan ei fod yn dynwared profiad peiriannydd proffesiynol! Y broblem a roddwyd inni gan Network Rail oedd dod o hyd i ffordd i fesur cerrynt yn y rheilffyrdd wedi'u trydaneiddio, a phenderfynodd ein grŵp ein bod am ddefnyddio 'hall probe'. Caniataodd hyn imi ddarganfod fy angerdd am wyddoniaeth deunyddiau wrth edrych i mewn i'r deunydd mwyaf cynaliadwy ar gyfer y stiliwr (probe), ac mae wedi fy ysbrydoli i ddilyn y diddordeb hwn i astudio gwyddoniaeth deunyddiau yn y brifysgol!

Inyoung Baek

Roedd Inyoung Baek, o Ysgol Brynteg, yn arweinydd prosiect EESW yn 2018-
2019. Roedd ei dîm yn gysylltiedig â chwmni SAS International, a'r dasg a
osodwyd oedd dylunio teilsen a allai drosglwyddo ynni sain i ynni y gellir ei
storio mewn batri.

 

 

Ioan Webber

Cymerodd Ioan Webber ran ym mhrosiect EESW gyda phedwar ffrind yn 2018-
2019 pan oedd yn fyfyriwr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Buont yn gweithio
gyda chwmni TATA Steel ym Mhort Talbot. Y dasg a osodwyd i'r tîm gan TATA
oedd dadansoddi'r colledion thermol drwy'r prif gyflenwad stêm tymheredd
uchel yn y gwaith cynhyrchu pŵer.

Kieron Dalton

Cymerodd Kieran Dalton o Ysgol Friars ran ym mhrosiect EESW 2016-2017, gan
arwain tîm a oedd yn dylunio ac yn adeiladu llwyfan hunan-lefelu y gellir ei
osod ymlaen llaw i ddychwelyd i unrhyw ongl o'i gymharu â'r llorweddol.

Kyle Greenland

Roedd Kyle Greenland, o Ysgol Gyfun Heolddu, yn ail yng nghystadleuaeth
Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2016. Y dasg a osodwyd ar gyfer ei dîm oedd dylunio
tyrbin dŵr ar gyfer Continental Tyres UK er mwyn i'r cwmni ddefnyddio dŵr ffo
gwastraff o'r ffatri.

Samuel Robson Brown

Gweithiodd
Samuel RobsonBrown a'i dîm
gyda chwmni
Calsonic Kansei
ar brosiect i
wella
cynaliadwyedd
yn y diwydiant
modurol. Bu'n
ddirprwy
arweinydd
prosiect Ysgol
Gyfun Gŵyr yn
2017-2018.

 

 

Seren Wonklyn

Roedd Seren Wonklyn yn aelod o dîm Ysgol Sant Joseff a gymerodd ran ym
mhrosiect EESW yn 2018-2019. Roedd ei thîm yn gweithio gyda pheirianwyr o
Weartech, cwmni nwyddau traul arwyneb caled, gwrth-draul cobalt wedi'u
weldio.