Tystebau Myfyrwyr

Gwyliwch ein fideo byr o brofiadau cyn-fyfyrwyr neu darllenwch rai o straeon ein myfyrwyr isod

Cliciwch yma i lawrlwytho astudiaethau achos gan fyfyrwyr unigol blaenorol

Tystebau Ysgol

"Mae bod yn rhan o EESW wedi bod yn brofiad anhygoel i mi fy hun fel athro ac ar gyfer y dysgwyr yr wyf yn eu mentora. Mewn sector lle gall weithiau fod yn anodd i athro / athrawes gadw'r wybodaeth ddiweddaraf am dechnolegau sy'n dod i'r amlwg mewn cwmnïau STEM lleol, rwyf wedi canfod bod cael y cyfle i weithio gyda pheirianwyr yn Ne Cymru wedi bod yn amhrisiadwy i'm practis fel athro . Mae fy ngwybodaeth am y profiad gwaith a'r cyfleoedd gwaith sydd ar gael i'm myfyrwyr ar ôl eu blwyddyn TGAU neu ar ôl Safon Uwch wedi gwella; Rwyf nawr yn gallu rhoi cyngor hyder i'm dysgwyr yn gyfrinachol o ganlyniad uniongyrchol i'm cyfranogiad yn EESW. Mae'r wybodaeth ychwanegol hon hefyd wedi dylanwadu'n uniongyrchol ar fy ngallu i fodloni'r gofyniad o gynnwys 'dimensiwn Cymreig' yn y gwersi. "
"Mae cymryd rhan yn EESW wedi gwella sgiliau hanfodol pob myfyriwr sydd wedi cymryd rhan, heb gysgod o amheuaeth. Mae'r myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan yn EESW wedi mwynhau cyfle heb ei ail i ddatblygu eu gallu i gyfathrebu, gweithio fel tîm, datblygu syniadau a chreu. Ar ben hyn, mae gweithio gyda chwmni STEM lleol wedi eu galluogi i weld beth yw fel yn y byd gwaith; profiad na ellir ei gyflwyno mewn ystafell ddosbarth a gwella eu cyflogadwyedd yn y dyfodol. "
"Rwyf wedi canfod bod EESW wedi bod yn amhrisiadwy o ran datblygu fy myfyrwyr. Mae pob myfyriwr unigol sydd wedi gwneud EESW wedi rhoi'r prosiect ar ei ddatganiad personol neu yn eu ceisiadau UCAS neu fel rhan sylweddol o'u cais am brentisiaethau. Mae myfyrwyr hyd yn oed wedi cymryd prentisiaethau yn y cwmni maen nhw wedi gwneud prosiect gyda nhw.
Mae'n annog gwaith tîm ac yn rhoi profiad gwirioneddol a gwerthfawr i'r myfyrwyr o gyflwyno. Mae pob un ohonom wedi bod yn werthfawr iawn (fel arall ni fyddwn yn ei wneud bob blwyddyn) a chan un fel "y peth gorau a wnes i yn yr Ysgol".


Tystebau Cwmni

"Rydym yn cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau STEM ac mae ganddi gysylltiadau da ag ysgolion, colegau a phrifysgolion, felly roedd cymryd rhan yn yr her hon yn estyniad i'r ymgysylltiad cymunedol yr ydym eisoes yn ymwneud â hi. Roedd yn ddiddorol ystyried problem nad yw o'n maes diddordeb arferol a rhoi cyfle i drafodaeth ehangach yn ein tîm gynhyrchu her sy'n berthnasol i gwrs astudio'r myfyriwr. Mae'r staff dan sylw yn ennill DPP ac mae wedi cynnal ein proffil."
"Rwy'n credu ein bod wedi elwa ar broffil uchel yn yr ardal leol gan ein bod ni'n eithaf newydd i dde Cymru. Gobeithio ein bod wedi adeiladu rhai cysylltiadau ag addysg leol a fydd yn tyfu yn y dyfodol. "
"Fe wnes i fwynhau'r cyfle i ymgysylltu ag ysgol a Myfyrwyr a chynorthwyo yn eu datblygiad. Gan ein bod yn dod yn gynyddol weithredol mewn Ymgysylltu â'r Gymuned, rwy'n credu bod y math hwn o ddigwyddiad EESW yn cyd-fynd yn dda â'n hymagwedd tuag at Ymgysylltu â'r Gymuned. "
"Roedd yn rhywbeth ychydig allan o'r cyffredin ac yn rhoi synnwyr gwirioneddol o foddhad a chyflawniad i'r bobl sy'n rhan o'r prosiect o fewn y cwmni wrth helpu'r myfyrwyr. Hefyd yn dda o safbwynt cyfrifoldeb cymdeithasol / corfforaethol tra'n cael proffil y cwmni a godwyd yn yr ardal leol. "
"Cawsom ateb hyfyw i'n problem, a byddwn yn bwriadu ei weithredu yn y dyfodol agos."