Mae Prosiect EESW yn annog pobl ifanc i ystyried gyrfa yn STEM trwy roi profiad cadarnhaol i fyfyrwyr sy'n gweithio gyda pheirianwyr proffesiynol mewn lleoliad diwydiannol. 

Darganfyddwch fwy am Brosiect EESW

Prosiect EESW 2020-21 - Diweddariad

Mae EESW yma i gefnogi pob tîm sy'n cymryd rhan ym mhrosiect Chweched Dosbarth 2021 ac rydym yn deall y bydd yn rhaid i bethau redeg ychydig yn wahanol eleni. 

Rydym am annog timau i barhau â'u prosiectau yn ystod yr amseroedd anodd hyn ac rydym wedi penderfynu cymryd camau i sicrhau bod athrawon a myfyrwyr yn cael cymaint o amser â phosibl i weithio ar eu briffiau. 

Felly rydym wedi penderfynu ymestyn y dyddiad cyflwyno ar gyfer yr Adroddiad Ysgrifenedig a'r Cyflwyniad Fideo tan ddydd Gwener 28 Mai 2021 (cyn hanner tymor mis Mai).  Bydd hyn yn rhoi amser i fyfyrwyr paratoi cyn ac ar ôl gwyliau'r Pasg. 

Yna bydd EESW yn adolygu prosiectau ac yn gwahodd timau i fynychu sesiwn Holi ac Ateb rhithwir yn ystod tymor yr haf (yn dibynnu ar y sefyllfa gydag arholiadau), gan ei bod yn annhebygol ar hyn o bryd y bydd digwyddiadau corfforol yn gallu cael eu cynnal. 

Byddwn yn parhau i fonitro cau ysgolion a chyfyngiadau COVID-19 a byddwn yn eich diweddaru ar unrhyw newidiadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw help arnoch, cysylltwch â'ch cynrychiolydd prosiect EESW lleol, a fydd yn hapus i drafod a chynorthwyo gyda'ch cais.  

Ewch i Adnoddau Prosiect EESW 2020-21, i lawrlwytho Llawlyfr Prosiect EESW a thempled Siart Gantt
Mae fideo Croeso EESW hefyd ar gael ar-lein yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.  

Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2020

Rydym yn falch bod enillydd ac ail wobr Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW eleni, gyda chefnogaeth ddiolchgar gan Ddiwydiant Cymru, wedi'i gyflwyno ddydd Iau 26 Tachwedd 2020 yn nigwyddiad Autolink 2020 Fforwm Modurol Cymru.

Roeddem yn falch iawn bod Ken Skates MS, y Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru yn bresennol i gyhoeddi'r enillydd a'r ail orau, y gallwch ei wylio isod:

 

Prosiect EESW 2019-20

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y gwobrau bellach wedi'u cwblhau, gweler y fideo cyhoeddiad isod. Byddwn yn cysylltu â phob enillydd gwobr maes o law gyda manylion ar sut i hawlio eu gwobr. Pob lwc i'r holl dimau sy'n cystadlu!

 

 

Hoffem ddiolch i'n holl noddwyr gwobrau isod sydd wedi parhau i gefnogi Prosiect EESW 2019-20.