Sesiwn yrfaoedd wahanol i'r arfer! Cyfle i ddefnyddio'r gweithgaredd difyr hwn i gyflwyno eich disgyblion i yrfaoedd ym maes eang peirianneg. Bydd y disgyblion yn cael un maes  peirianneg i'w ddarganfod, a byddant yn ei ddefnyddio i greu proffil o beiriannydd i'w rannu â'u cyd-ddisgyblion.
Addas ar gyfer CA3.
Yr holl adnoddau a'r holl sesiynau a gyflwynir ar gael ar-lein.
Sut mae hyn o fudd i ddysgwyr?

Mae'r gweithgaredd hwn yn cyd-fynd â llawer o bwyntiau allweddol a geir yng Nghanllawiau Cwricwlwm i Gymru 2022. O ran 'Gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith', mae'r canllawiau'n nodi:

‘Dylai profiadau anelu at agor llygaid dysgwyr i'r posibiliadau sydd o'u blaenau a dylent roi cyngor o ansawdd uchel ar sgiliau a llwybrau gyrfa, gan godi dyheadau dysgwyr sydd efallai ddim yn sylweddoli bod rhai cyfleoedd wir ar gael iddyn nhw...Dylai cwricwla ysgolion alluogi dysgwyr i gael profiadau sy'n gysylltiedig â byd gwaith a gyrfaoedd, gan feithrin gwybodaeth o ehangder y cyfleoedd a fydd ar gael iddyn nhw gydol eu hoes.’

 

‘Dylai dysgu am yrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith gynnwys:

  • gwybodaeth am wahanol lwybrau gyrfa a gweithleoedd – dylai hyn gynnwys dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n arwain, llywio a dylanwadu ar ragolygon a datblygiad gyrfa, a'r sgiliau sydd eu hangen i gynyddu cynlluniau gyrfa dysgwyr a'u datblygu
  • dysgu am y sgiliau sydd eu hangen er mwyn gweithio tuag at lwybrau gyrfa a gwaith, a meithrin y sgiliau hynny. Dylai hyn gynnwys ymwybyddiaeth o sgiliau, rhinweddau a diddordebau unigol, a'u heffaith ar ddewisiadau gyrfa, ynghyd â dealltwriaeth o ganlyniadau'r dewisiadau hynny
  • profiadau i ysgogi diddordeb mewn gwahanol yrfaoedd a gwaith ac i gymhwyso'u dysgu mewn ffyrdd ymarferol’

 

‘Dylai ysgolion ac ymarferwyr sicrhau bod gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith: […]

  • […] yn gynhwysol, gan roi pwyslais ar gyfleoedd i bawb, herio stereoteipiau a mynd i'r afael â thangynrychiolaeth mewn gwahanol yrfaoedd
  • wedi'u hymwreiddio'n ddilys ar draws y dysgu’