Bydd anghenion y diwydiant i helpu i ddatblygu'r gweithlu medrus ar gyfer y dyfodol a gweithio gyda EESW yn cyfrannu at hyn.

Yn ogystal â helpu i ddatblygu a chanolbwyntio pobl ifanc ar bynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), mae llawer o gwmnïau wedi elwa ar ganlyniadau timau o bobl ifanc disglair sy'n gweithio ar broblemau go iawn yn y cwmni. Yn aml mae atebion i broblemau byw wedi arwain at arbedion mawr.

Ein prif weithgarwch sy'n gysylltiedig â diwydiant yw'r Prosiect EESW lle mae tîm o fyfyrwyr Blwyddyn 12 mewn ysgol yn gysylltiedig â chwmni lleol i weithio ar broblem beirianneg go iawn.  

 

Bob blwyddyn rydym yn ymgysylltu â 50 a mwy o gwmnïau ledled Cymru, gan gynnwys y rhai o’r sectorau awyrofod, modurol, mecanyddol, trydanol, meddygol ac ynni.

Yn 2018-19 cawsom y fraint o gydweithio â’r cwmnïau canlynol ar Brosiect EESW:

Mae’r cwmni cyswllt yn darparu:

  • problem addas yn ymwneud â pheirianneg
  • peiriannydd fel mentor i’r tîm, ac i fynychu lansiad y cynllun, y gweithdy a’r digwyddiad dathlu
  • cyfle i fyfyrwyr weld y broblem yn ei chyd-destun drwy ymweld â safle’r cwmni
  • cyfraniad ariannol tuag at gost pob prosiect cyswllt.

 

Manteision i gwmnïau

  • Arbedion ariannol posibl yn sgil canlyniadau llwyddiannus prosiectau gan ddefnyddio pobl ifanc alluog.
  • Codi proffil yn y gymuned.
  • Cyswllt tymor hir gyda myfyrwyr disglair gan ddarparu llwybr cost-effeithiol posibl i raddedigion yn y dyfodol.
  • Datblygu sgiliau rheoli prosiectau ymhlith graddedigion ifanc y cwmni.
  • Y cyfle i gryfhau cysylltiadau â’r diwydiant addysg a gwella gwybodaeth athrawon am beirianneg a thechnoleg.
  • Gwelliant cyffredinol yn ansawdd myfyrwyr peirianneg drwy ennyn diddordeb yn gynnar.  

 

Rydym hefyd yn cysylltu â chwmnïau ledled Cymru i ddarparu merched i ddigwyddiadau STEM drwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae merched yn aml yn cael eu tangynrychioli ledled y sector STEM yng Nghymru a gobeithiwn y bydd mwy o fenywod yn ymddiddori mewn dilyn llwybr gyrfa STEM trwy drefnu ymweliadau â chwmnïau a phrifysgolion. Mae ymweliadau'n cynnwys mewnwelediad i'r sefydliad, yn ogystal â gwybodaeth am yrfaoedd a gweithgaredd ymarferol i ennyn diddordeb disgyblion yn ystod y dydd.  

Mae cysylltiadau ag addysg yn bwysig iawn, ac mae’r prosiect wedi darparu hyn. Mae’n bwysig ein bod yn cyfrannu at y gymuned leol hefyd.

Mae STEMCymru wedi ymrwymo i annog pobl ifanc i ddod o hyd i yrfa ddelfrydol ym maes STEM. Os oes gan eich cwmni unrhyw gyfleoedd yr hoffech ein help i’w hyrwyddo, mae croeso i chi anfon e-bost.