Oes gennych chi ddiddordeb gweithio gyda ni?

 

 

Swyddi Gwag Swyddogion Prosiect

Mae gennym nifer o swyddi tymor penodol amser llawn ar gael hyd 30 Mehefin 2022 ar gyfer prosiectau i'w cyflawni mewn nifer o awdurdodau lleol, fel isod. Bydd swyddi wedi'u lleoli gartref ond bydd angen teithio i ysgolion i ddarparu gweithgareddau a mynychu digwyddiadau. I wneud cais am unrhyw un o'r rolau isod, lawrlwythwch ein ffurflen gais a sicrhau eich bod yn cyfeirio at y disgrifiad swydd perthnasol. Oherwydd nifer y rolau, nodwch ym mha ranbarth y byddai'n well gennych weithio ynddo oherwydd gellir penodi ymgeiswyr llwyddiannus i weithio ar draws dau awdurdod lleol.

 

Cysylltu Athrawon â Phrosiect Diwydiant

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

 

1 x Swyddog Prosiect (Pen-y-bont ar Ogwr/Rhondda Cynon Taf) - Llawn-amser

1 x Swyddog Cymorth Prosiect (Rhondda Cynon Taf) - Llawn-amser

 

Anfonwch y ffurflen gais ffurflen cyfle cyfartal a chopi o'ch CV at info@stemcymru.org.uk.

 

Trawsnewid Meddyliau Ifanc Am Yfory

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.


1 x Swyddog Prosiect Arweiniol - Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Conwy a Sir Ddinbych

1 x Cyflenwr Prosiect - Pen-y-bont ar Ogwr

1 x Cyflenwr Prosiect - Blaenau Gwent

1 x Cyflenwr Prosiect - Conwy

1 x Cyflenwr Prosiect - Sir Ddinbych

 

Anfonwch y Trawsnewid Meddyliau Ifanc ar gyfer Cais Yfory ffurflen cyfle cyfartal a chopi o'ch CV at info@stemcymru.org.uk.

Darparwr Gweithgareddau De Cymru

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf (EESW) yn chwilio am Darparwr Gweithgareddau De Cymru, a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Rheolwr Gweithgareddau a’r Prif Swyddog Gweithredol i ddatblygu gweithgareddau ar gyfer Prosiect STEMCymru 2 a darparu gweithgareddau STEM cyffrous ac ysgogol mewn ysgolion.

Contract cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2022 i ddechrau (gydag estyniad i Fehefin 2023 yn dibynnu ar gyllid).

Fel Darparwr Gweithgareddau, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gweithgareddau amrywiol STEM mewn ysgolion.  Byddwch yn cyflwyno sesiynau i grwpiau o ddisgyblion yn eu hysgolion, yn ogystal â chynorthwyo'r Rheolwr Gweithgareddau a darparwyr eraill i ddatblygu gweithgareddau newydd STEM i'w cyflenwi ledled Cymru.

Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener, a byddwch wedi'ch lleoli yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr/eich cartref eich hun (yn dibynnu ar leoliad).  Bydd angen teithio ledled Cymru fel rhan o'r rôl hon, ac mae'ch cludiant eich hun yn hanfodol.  Hyd at £26,000 y flwyddyn yw'r cyflog (yn dibynnu ar brofiad), a 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc).

Cofiwch ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais, y Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd ewch i https://www.stemcymru.org.uk/cartref/adnoddau/dadlwythiadau-swydd-wag-eesw-stemcymru/

Anfonwch y ffurflen gais a'r ffurflen cyfle cyfartal gyflawn a chopi o'ch CV i info@stemcymru.org.uk erbyn Dydd Llun

 17ydd Ionawr 2022 am hanner dydd. DS: nid ydym yn derbyn ceisiadau oni bai eich bod wedi cwblhau'r dogfennau a llofnodi'r datganiad ar y ffurflen gais.

Mae'r swydd hon wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a Chyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru.

Trefnir cyfweliadau pan fydd nifer addas o geisiadau wedi dod i law ar y rhestr fer, felly gwnewch gais cyn gynted â phosibl gan y gellir cau ceisiadau yn gynnar.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Os hoffech wirfoddoli gydag EESW, darganfyddwch fwy o wybodaeth yma.