Swydd wag

Rheolwr Gogledd Cymru – Hysbyseb Swydd

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf am benodi Rheolwr ar gyfer y Gogledd, a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth yr Uwch Swyddog Cyfrifol, gan gydweithio â’r Uwch Reolwr Gweithgareddau, y Rheolwr F1 mewn Ysgolion a chydgysylltydd Denu Merched i Faes STEM er mwyn sicrhau cyfranogaeth ddigonol yn holl weithgareddau Prosiect STEMCymru II ac EESW Cyf.

I ddechrau, cynigir contract tymor penodol tan 30 Mehefin 2018.  (Ariennir y swydd hon ar hyn o bryd tan 30 Mehefin 2018, gydag estyniad posibl tan 30 Mehefin 2021).

Fel Rheolwr Gogledd Cymru, chi fydd yn gyfrifol am reoli tîm y Gogledd gan sicrhau bod targedau cyfranogi’n cael eu cyrraedd. Fe’ch cynghorir i ddarllen y Swydd ddisgrifiad cyn gwneud cais am y swydd hon.

Bydd yr oriau gwaith yn 37.5 awr yr wythnos, o ddydd Llun tan ddydd Gwener ac fe’ch lleolir yn swyddfa’r Gogledd yn Llandudno.  Y cyflog ar gyfer y swydd hon fydd £38,588 y flwyddyn, gyda lwfans o 28 diwrnod o wyliau (yn cynnwys gwyliau banc).

I lawrlwytho copi o’r Swydd ddisgrifiad, y Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal, ewch i http://www.stemcymru.org.uk/cy/resources/.  Ar ôl eu llenwi, dylech anfon y ffurflenni a chopi o’ch CV at admin@eesw.org.uk erbyn 31 Hydref 2017.

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ac yn rhannol gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol trwy Lywodraeth Cymru.