Swydd wag

EESW-ESF (360X180)

Cynorthwyydd Gweinyddol (Absenoldeb Mamolaeth)

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol, a fydd yn gweithio o dan oruchwyliaeth yr Uwch Swyddog Gweinyddol ac yn cydweithio â’r Uwch Swyddog Cyfrifol ar faterion gweinyddol gwaith STEM Cymru II ac EESW Ltd, ar gontract tymor penodol o fis Tachwedd 2018 tan 31 Mawrth 2019. Efallai y bydd y swydd yn cael ei hymestyn tan 30 Mehefin 2019 (yn dibynnu ar gyllid).

Fel Cynorthwyydd Gweinyddol byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol cyffredinol i’r cwmni a gwasanaethau gweinyddu swyddfa i aelodau’r busnes i sicrhau eu bod yn gallu gwneud eu gwaith yn ddidrafferth.

Dylech ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn ymgeisio am y swydd hon.

Yr oriau gwaith yw 37.5 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae’r swydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd gofyn i chi deithio ledled Cymru fel rhan o’r swydd hon ac mae’n rhaid i chi gael eich cerbyd eich hun. Y cyflog yw £18,000 y flwyddyn (pro-rata) gyda lwfans o 28 diwrnod o wyliau (yn cynnwys gwyliau’r banc, pro-rata).

I lawrlwytho’r Disgrifiad Swydd, Ffurflen Gais, Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd am Swydd ewch i http://www.stemcymru.org.uk/resources/.

Anfonwch y ffurflen gais a’r ffurflen cyfle cyfartal a chopi o’ch CV i admin@eesw.org.uk erbyn dydd Mercher 17 Hydref 2018 am hanner dydd.  Noder, ni dderbynnir ceisiadau oni bai bod y dogfennau wedi’u cwblhau a’r datganiad ar y ffurflen gais wedi’i lofnodi.

Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 22 Hydref 2018/

Mae’r swydd hon yn cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol drwy Lywodraeth Cymru.