Hamodau Defnyddio

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) a STEM Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd ar-lein. Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn, ynghyd â’n hamodau defnyddio, yn esbonio beth sy’n digwydd i unrhyw ddata personol a rowch i ni, neu y byddwn yn ei gasglu gennych pan fyddwch ar y safle hwn. Mae gwefan EESW/STEM Cymru yn eiddo i EESW ac yn cael ei weithredu mewn partneriaeth â Burning Red Cyf.

Rydym yn diweddaru’r polisi hwn o bryd i’w gilydd, felly byddai’n werth i chi ymweld â’r wefan i adolygu’r Polisi hwn yn rheolaidd.

Casglu gwybodaeth

Gwybodaeth a gasglwn

Nid yw EESW/STEM Cymru yn casglu gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod defnyddiwr y wefan, oni bai bod yr unigolyn hwnnw wedi darparu gwybodaeth o’r fath. Wrth weithredu ein gwefan, hwyrach y byddwn yn casglu a phrosesu’r data canlynol amdanoch chi:

i. Manylion eich ymweliad â’n gwefan a’r adnoddau a ddefnyddiwyd, gan gynnwys, ond heb eu cyfyngu i, ddata traffig, data lleoliad, gwe-logiau a data cyfathrebu arall.

ii. Gwybodaeth a ddarparwch trwy lenwi ffurflenni ar ein gwefan, megis pan fyddwch yn cofrestru i gymryd rhan yn unrhyw un o’n meysydd.

iii. Gwybodaeth a ddarparwch pan fyddwch yn cyfathrebu â ni am unrhyw reswm

Gallwch bob amser ddewis peidio â darparu’r wybodaeth rydym yn gofyn amdani. Os byddwch yn dewis gwneud hynny, gallwch ymweld â’r rhan fwyaf o wefan EESW/STEM Cymru o hyd, ond efallai na fyddwch yn gallu cael mynd at rai dewisiadau a gwasanaethau.

Plant o dan 13 oed: Peidiwch â darparu unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch adnabod, gan gynnwys enw, cyfeiriad neu gyfeiriad e-bost. Nid ydym yn casglu gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod plant o dan 13 oed. Os byddwn yn canfod ein bod wedi casglu gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod plentyn o dan 13 oed heb ddilysu caniatâd y rhiant, byddwn yn dileu’r wybodaeth honno o’n cronfa ddata cyn gynted â phosibl.

Cwcis

Ystyr cwci yw ffeil ddata mae rhai gwefannau yn ei hysgrifennu ar yriant caled eich cyfrifiadur pan fyddwch chi’n ymweld â gwefannau o’r fath. Gall ffeil cwci gynnwys gwybodaeth, megis cod adnabod defnyddiwr, a ddefnyddir gan y wefan i gadw cofnod o’r tudalennau rydych chi wedi ymweld â nhw. Mae EESW/STEM Cymru yn defnyddio cwcis i olrhain patrymau traffig defnyddwyr ledled gwefan EESW/STEM Cymru yn unig. Rydym yn defnyddio’r data hwn yn ddienw ac nid ydym yn cyfuno’r wybodaeth hon â data personol unrhyw ddefnyddiwr.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn derbyn cwcis yn awtomatig ond, fel arfer, gallwch newid gosodiadau eich porwr i ddangos rhybudd cyn derbyn cwci, neu i wrthod pob cwci. Fodd bynnag, os byddwch yn dewis gwrthod cwcis o’n gwefan, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o nodweddion y wefan.

Efallai y bydd ein partneriaid yr ydym yn darparu dolenni i’w gwefannau yn defnyddio cwcis hefyd, ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y rhain. Byddai cwcis o’r fath (pe baent yn cael eu defnyddio) yn cael eu lawrlwytho unwaith y byddwch yn clicio ar hysbysebion ar ein gwefan.

Defnyddio eich gwybodaeth

Bydd y wybodaeth amdanoch y byddwn yn ei chasglu a’i storio yn cael ei defnyddio’n bennaf i’n galluogi i ddarparu ein gwasanaethau i chi.

Yn ddiweddar, rydym wedi cael cyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth y Cynulliad ar gyfer STEM Cymru. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) gasglu data cyfle cyfartal ar y rheini sy’n elwa ar y Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru. Dim ond at ddibenion ystadegol i fonitro perfformiad y cynllun y defnyddir y data hwn.

Er mwyn i chi gael cymryd rhan gyda ni, rydym yn gofyn am eich manylion cyswllt (er enghraifft, enw, cyfeiriad e-bost) a gwybodaeth bersonol (er enghraifft, dyddiad geni, rhyw ac ethnigrwydd). Yn ogystal, efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth at y dibenion canlynol:

i. I ddarparu gwybodaeth am feysydd eraill a all fod o ddiddordeb i chi.

ii. I gysylltu â chi gyda’r nod o gael adborth neu sylwadau gennych ar eich profiad o gymryd rhan yn unrhyw un o’n meysydd, neu at ddibenion monitro ystadegol.

iii. I ddarparu ystadegau cyfle cyfartal i WEFO a’n partner Gyrfa Cymru er mwyn monitro lefelau cyfranogiad.

Pan fyddwch yn ymweld â rhan o wefan EESW/STEM Cymru ac yn cael cais i ddarparu gwybodaeth bersonol, byddwch yn rhannu’r wybodaeth honno gydag EESW/STEM Cymru, yn ogystal â phartneriaid busnes a gwerthwyr sy’n darparu gwasanaethau gwe-letya a gwasanaethau eraill ar ein cyfer. Os na fyddwch am i’ch gwybodaeth gael ei rhannu, gallwch ddewis peidio â throsglwyddo’ch gwybodaeth trwy beidio â defnyddio’r gwasanaeth hwnnw. Efallai y bydd y partïon hyn, yn ogystal â hysbysebwyr sydd â chontract uniongyrchol gyda gwasanaeth trydydd parti i wasanaethu eu hysbysebion, yn gosod eu cwcis eu hunain.

Ffotograffau

Efallai y bydd EESW/STEM Cymru yn defnyddio’ch ffotograff o bryd i’w gilydd i adlewyrchu’r gweithgareddau a gyflawnir fel rhan o’r cynlluniau. Os byddwch yn dewis peidio â chaniatáu i ni ddefnyddio eich ffotograff mewn unrhyw gyhoeddiadau hyrwyddo neu ar wefan EESW/STEM Cymru, cysylltwch â ni. Ni fyddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch adnabod (h.y. enw, dyddiad geni, e-bost ac ati) ochr yn ochr ag unrhyw ffotograffau.

E-bost

Mae EESW/STEM Cymru yn parchu preifatrwydd ei ddefnyddwyr ac ni fydd yn datgelu, yn dosbarthu nac yn rhentu ei restr o danysgrifwyr i’w gylchlythyr e-bost i unrhyw drydydd parti, nac yn caniatáu i unrhyw un arall wneud hynny.

Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ein datganiad preifatrwydd, anfonwch e-bost i info@stemcymru.org.uk

Efallai y bydd y datganiad hwn yn newid o bryd i’w gilydd, felly cofiwch ei adolygu’n rheolaidd.

© 2011 EESW/STEM Cymru. Cedwir Pob Hawl.

DIFFINIADAU:

Cyfeiriad IP: Mae gan bob cyfrifiadur sydd wedi’i gysylltu â’r Rhyngrwyd gyfeiriad rhifol, sef y “cyfeiriad IP.” Gall y cyfeiriad hwn gyfateb yn unigryw i un cyfrifiadur. Mewn rhai achosion, gellir defnyddio cyfeiriadau IP i ganfod enwau parth, a all nodi darparwr gwasanaeth Rhyngrwyd, cyflogwr, prifysgol ac ati y sawl sy’n ymweld â’r wefan. Fel rhan o’i waith dadansoddi cronfeydd data, mae Forbes.com yn newid cyfeiriadau IP i enwau parth.