i2E

Cyflwyniad i beirianneg

Mae i2E yn gasgliad o dri gweithgaredd sydd â’r nod o ennyn diddordeb pobl ifanc mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) trwy ddarparu tasg mewn cyd-destun go iawn a difyr.

Bocs Ynni Amgen

Yn y prosiect Cyfnod Allweddol 3 hwn, mae timau o hyd at dri disgybl yn cydosod a threialu modelau o dyrbinau gwynt i ddangos sut mae ynni’n cael ei drosglwyddo.

Gellir addasu pob tyrbin o ran cynllun y gerau, cynllun y llafnau a nifer a maint y llafnau.

Yna, gellir defnyddio’r tyrbinau i ysbrydoli ymchwiliadau pellach i’r cynllun neu’r wyddoniaeth.

Anogir ysgolion i ddatblygu cysylltiadau cwricwlaidd integredig, ac maent yn cael benthyg bocsys prosiect ar gyfer gweithgareddau clwb neu ysgol.

First Lego League (FLL)

Rhaglen Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) gyffrous yw FIRST® LEGO® League, gyda chategorïau ar gyfer plant 6-9 oed a 9-16 oed. Am ragor o wybodaeth am y categorïau hyn, cliciwch y dolenni isod.

FIRST® LEGO® League Junior (6-9 oed)

FIRST® LEGO® League (9-16 oed)

 Manteision i ddisgyblion

 • Datblygu sgiliau cyfathrebu, gweithio mewn tîm, cyflwyno a datrys problemau
 • Profiad o weithio yn ôl amserlenni
 • Cyfle i fod yn greadigol ac yn arloesol
 • Ymwybyddiaeth ehangach o faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd
 • Datblygiad personol
 • Defnyddio sgiliau STEM
 • Ymwybyddiaeth o ddiwydiant
 • Gwella hyder
 • CREST ac achredu Sgiliau Hanfodol ac Allweddol

 Manteision i ysgolion/colegau

 • Creadigrwydd ac arloesedd yn gysylltiedig â’r cwricwlwm
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i athrawon yn gysylltiedig ag ymwybyddiaeth o ddiwydiant
 • Datblygu Sgiliau Hanfodol ac Allweddol
 • Cyfrannu at gyfarwyddyd gyrfaoedd
 • Gwell canlyniadau ar gyrsiau TGAU a galwedigaethol
 • Cymwysterau ychwanegol

Sgiliau Hanfodol ac Allweddol

Mae disgyblion sy’n cymryd rhan yng ngweithgareddau i2E yn gallu ennill cymwysterau Sgiliau Hanfodol ac Allweddol ar lefelau 1 a 2 drwy’r gweithgareddau a gyflawnant. Mae’r dull hwn yn datblygu Sgiliau Allweddol trwy eu defnyddio mewn cyd-destun go iawn.

Gwobrau CREST

Gall myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn i2E gofrestru ar gyfer gwobr CREST. Mae’r gwobrau hyn yn seiliedig ar wobrwyo prosiectau ym mhynciau STEM, gyda chysylltiad agos â’r cwricwlwm. Mae UCAS yn cydnabod Gwobrau CREST i’w cynnwys yn natganiadau personol y myfyrwyr – maent yn uchel eu parch, ac yn brawf pendant o lwyddiant.