i2E

Cyflwyniad i beirianneg

Mae i2E yn gasgliad o dri gweithgaredd sydd â’r nod o ennyn diddordeb pobl ifanc mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) trwy ddarparu tasg mewn cyd-destun go iawn a difyr.

Bocs Ynni Amgen

Yn y prosiect Cyfnod Allweddol 3 hwn, mae timau o hyd at dri disgybl yn cydosod a threialu modelau o dyrbinau gwynt i ddangos sut mae ynni’n cael ei drosglwyddo.

Gellir addasu pob tyrbin o ran cynllun y gerau, cynllun y llafnau a nifer a maint y llafnau.

Yna, gellir defnyddio’r tyrbinau i ysbrydoli ymchwiliadau pellach i’r cynllun neu’r wyddoniaeth.

Anogir ysgolion i ddatblygu cysylltiadau cwricwlaidd integredig, ac maent yn cael benthyg bocsys prosiect ar gyfer gweithgareddau clwb neu ysgol.

Cynhyrchu Cydrannau Diwydiannol

Mae’r gweithgaredd hwn yn herio disgyblion sy’n astudio peirianneg mewn ysgolion a cholegau i gynhyrchu cydrannau o luniadau peirianneg o gyd-destunau diwydiannol go iawn.

Bydd cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn yn arbennig o ddefnyddiol i ategu gwaith cwrs TGAU a galwedigaethol a darparu cyd-destun peirianneg go iawn i fyfyrwyr ar gyfer eu cwrs.

Hefyd, efallai y gall disgwyblion ymweld â chwmnïau i weld yr amgylchedd diwydiannol ar gyfer eu her.

Go4SET

Cystadleuaeth peirianneg sifil yw Go4SET.

Mae timau o tua chwe disgybl yn gweithio gyda’u hathro a llysgennad peirianneg i gynllunio a chreu model o leoliad sy’n diwallu anghenion lleol, megis lleoliad chwaraeon neu ganolfan ymwelwyr.

Mae myfyrwyr yn ystyried y prif ffactorau y byddai peiriannydd sifil proffesiynol yn eu hystyried wrth gyflawni prosiectau tebyg, yn enwedig materion amgylcheddol, cymdeithasol a chynaliadwyedd.

Bydd y timau’n dangos eu gwaith i banel o aseswyr ar ddiwrnod cyflwyno. Cyflwynir gwobr i’r enillwyr.

Manteision i ddisgyblion

 • Datblygu sgiliau cyfathrebu, gweithio mewn tîm, cyflwyno a datrys problemau
 • Profiad o weithio yn ôl amserlenni
 • Cyfle i fod yn greadigol ac yn arloesol
 • Ymwybyddiaeth ehangach o faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd
 • Datblygiad personol
 • Defnyddio sgiliau STEM
 • Ymwybyddiaeth o ddiwydiant
 • Gwella hyder
 • CREST ac achredu Sgiliau Hanfodol ac Allweddol

 Manteision i ysgolion/colegau

 • Creadigrwydd ac arloesedd yn gysylltiedig â’r cwricwlwm
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i athrawon yn gysylltiedig ag ymwybyddiaeth o ddiwydiant
 • Datblygu Sgiliau Hanfodol ac Allweddol
 • Cyfrannu at gyfarwyddyd gyrfaoedd
 • Gwell canlyniadau ar gyrsiau TGAU a galwedigaethol
 • Cymwysterau ychwanegol

Sgiliau Hanfodol ac Allweddol

Mae disgyblion sy’n cymryd rhan yng ngweithgareddau i2E yn gallu ennill cymwysterau Sgiliau Hanfodol ac Allweddol ar lefelau 1 a 2 drwy’r gweithgareddau a gyflawnant. Mae’r dull hwn yn datblygu Sgiliau Allweddol trwy eu defnyddio mewn cyd-destun go iawn.

Gwobrau CREST

Gall myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn i2E gofrestru ar gyfer gwobr CREST. Mae’r gwobrau hyn yn seiliedig ar wobrwyo prosiectau ym mhynciau STEM, gyda chysylltiad agos â’r cwricwlwm. Mae UCAS yn cydnabod Gwobrau CREST i’w cynnwys yn natganiadau personol y myfyrwyr – maent yn uchel eu parch, ac yn brawf pendant o lwyddiant.