Denu Merched i Faes STEM

Mae Denu Merched i Faes STEM yn ymroi i raglen o ddigwyddiadau er mwyn annog merched i gymryd diddordeb mewn pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) fel eu bod yn ystyried gyrfaoedd mewn meysydd perthnasol, yn enwedig peirianneg. Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau i ymgysylltu â disgyblion benywaidd, gan gynnwys: ymweliadau â chwmnïau peirianneg lleol, diwrnodau ymwybyddiaeth o beirianneg ac ymweliadau ag adrannau peirianneg mewn prifysgolion yng Nghymru. Mae’r gweithgareddau hyn wedi’u bwriadu ar gyfer merched rhwng 12 a 16 oed.

Ymweliadau â chwmnïau

Trefnir ymweliadau â chwmnïau peirianneg lleol i roi cyfle i ddisgyblion gyfarfod â gweithwyr a gwrando arnyn nhw’n trafod eu cefndir a’u gwaith yn y cwmni. Maen nhw hefyd yn dysgu am weithgareddau’r cwmni, yn cael blas ar yr hyn sy’n digwydd ac yn dechrau gwerthfawrogi natur amrywiol yr amgylchedd gwaith.

Gofynnir i ddisgyblion drafod eu sylwadau a rhoi barn ar weithio mewn amgylchedd diwydiannol. Byddan nhw’n cael eu hannog i gysylltu eu sylwadau â’u pynciau ysgol, yn enwedig pynciau STEM, a thrafod sut bydd eu dewis o bynciau TGAU yn dylanwadu ar eu llwybr gyrfa bosibl eu hunain.

Y gobaith yw y bydd disgyblion yn gwerthfawrogi perthnasedd gwyddoniaeth, mathemateg a thechnoleg yn y gweithle, yn ogystal â dod yn fwy ymwybodol o’r cyfleoedd gyrfa sy’n agored i fenywod ym maes peirianneg.

Diwrnodau ymwybyddiaeth o beirianneg

Gweithgareddau awyr agored yw’r rhain sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfarfod, cydweithio a chyfnewid syniadau â myfyrwyr brwdfrydig eraill o sawl ysgol ledled Cymru. Trefnir gweithgareddau gwaith tîm, datrys problemau a gwneud penderfyniadau, ac mae cyfle i gael blas ar waith peirianneg ar y safle. Mae disgyblion yn gallu defnyddio a datblygu sgiliau hanfodol a sgiliau allweddol.

Mae gweithgareddau’n amrywio ac yn cynnwys creu bygi i gludo eitemau rhwng pwynt A a B dros y tir, cadw cydbwysedd wrth ddefnyddio planciau i greu llwybrau cerdded o faril i faril a chreu cyfarpar sy’n addas i symud eitemau trwm ar draws cwm dychmygol.

Diwrnodau ymwybyddiaeth o beirianneg

Bydd disgyblion yn cael y cyfle i ymweld ag adrannau peirianneg prifysgolion i weld y cyfleusterau a chymryd rhan mewn gweithgareddau o dan oruchwyliaeth staff y brifysgol. Nod y diwrnod yw rhoi blas i ferched ar fywyd prifysgol a’u hannog i ystyried mynd i’r brifysgol i astudio pynciau STEM.

Bydd rhaglen pob ymweliad yn cynnwys:

  • cyflwyniad i’r brifysgol;
  • amlinelliad cryno o bynciau STEM yn y brifysgol;
  • gweithgareddau ymarferol;
  • trosolwg o’r diwrnod yn amlinellu cyfleoedd gyrfa i ferched ym meysydd STEM;
  • holiadur ac adborth disgybl/athro