F1 mewn Ysgolion

EESW/STEMCymru yw unig bartner swyddogol F1 mewn Ysgolion yng Nghymru! 

Mae F1 mewn Ysgolion yn cynnig amrywiaeth o gystadlaethau i ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae yna gategorïau cystadlu amrywiol.

Jaguar Primary School Challenge Logo 2013 MedHer Ysgolion Cynradd Jaguar

F1 mewn Ysgolion – mae Her Ysgolion Cynradd Jaguar yn gweithio gyda myfyrwyr ac athrawon ysgolion cynradd ledled y DU. Mae’r her yn agored i fyfyrwyr 5-11 oed ac yn cynnwys cynllunio a chynhyrchu’r car cyflymaf posibl, gan efelychu prosesau cynllunio a pheirianneg a ddefnyddir gan gwmnïau peirianneg go iawn, fel Jaguar Cars. Gwahoddir ysgolion cynradd i gymryd rhan drwy EESW a’u hyb Ysgol Uwchradd lleol. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Her 2D Jaguar – Cynradd (Grŵp Oedran 5-11)

Yr her yw i dîm o 4 disgybl gynllunio car rasio o gerdyn yn cynnwys olwynion, corff a hyd yn oed gyrrwr bach. Byddant yn cynllunio eu car drwy ddefnyddio meddalwedd i gynhyrchu syniadau am gynllun y car yna’n eu cynhyrchu ar blotiwr torri cyn paratoi’r car ar gyfer rasio.

Cystadleuaeth F1 mewn YsgolionF1 in schools

Mae cystadleuaeth F1 mewn Ysgolion yn cynnwys tîm o fyfyrwyr yn cynllunio a chynhyrchu ceir rasio model sy’n cael eu pweru gan CO2 gan ddefnyddio meddalwedd cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur soffistigedig a thechnegau cynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur (CAD/CAM).

Gall ysgolion gynnwys cymaint o ddisgyblion ag y dymunant a chael tri thîm o hyd at chwe myfyriwr yn rowndiau terfynol rhanbarthol Cymru. Mae pob disgybl yn cael rôl yn y tîm. Anogir timau i gasglu nawdd ac maent yn rhan o bob cam o’r broses o gynllunio a chynhyrchu’r car model, yn cynnwys cyfres o brofion twnnel gwynt. Mae’r ceir yn cael eu rasio ar drac 20 metr ar gyflymder o tua 60mya!

Mae timau’n cael eu hasesu ar gyflymder y car, deunyddiau hyrwyddo, arddangosiadau sy’n dangos eu proses gynllunio a chyflwyniad llafar.

Mae enillwyr rowndiau terfynol rhanbarthol Cymru’n mynd ymlaen i gystadlu yn rownd derfynol genedlaethol y DU am y cyfle i gynrychioli Cymru yn y Rownd Derfynol Ryngwladol.

Categorïau Cystadleuaeth F1 mewn Ysgolion

Mae cystadleuaeth F1 mewn Ysgolion wedi’i rhannu yn 3 dosbarth: Sylfaenol, DatblyguPhroffesiynol. AMae pob dosbarth yn cael ei feirniadu ar y diwrnod yn un o’n rowndiau rhanbarthol terfynol. Gall ysgol gael uchafswm o 3 tîm, sy’n gallu cynnwys cymysgedd o ddosbarthiadau. Dim ond am flwyddyn y gall timau gystadlu yn y Dosbarthiadau Cystadlu a Datblygu ond gallant ddychwelyd sawl gwaith fel tîm Dosbarth Proffesiynol.

Gweler isod am ragor o wybodaeth am ddosbarthiadau a chostau.

Dosbarth Sylfaenol – Cynradd ac Uwchradd (Grŵp Oedran 11-14 – CA3) 

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

Dyma’r cam cyntaf perffaith ar eich taith F1 mewn Ysgolion ac mae wedi’i gynllunio ar gyfer timau/ysgolion newydd sy’n cymryd rhan yn yr her am y tro cyntaf. Mae’r Dosbarth Sylfaenol yn caniatáu i’r holl dimau gystadlu am yr anrhydedd o gael eu coroni’n Bencampwyr Rhanbarthol, a fydd yn cael gwahoddiad i fynd i’r rownd derfynol genedlaethol yn Silverstone fel gwahoddedigion arbennig.

Gallwch gystadlu AM DDIM yn y Dosbarth Sylfaenol.

Dosbarth Datblygu – Cynradd ac Uwchradd (Grŵp Oedran 11-19 – CA3/CA4)

Cymer Afan Comprehensive - Valley Velocity (2)

Y cam nesaf i fyny o’r Dosbarth Sylfaenol a ffordd wych o baratoi ar gyfer y Dosbarth Proffesiynol. Bydd yna fwy o gategorïau beirniadu a mwy o reoliadau technegol i gydymffurfio â nhw wrth gynllunio eich car. Bydd timau sy’n dewis cystadlu yn y Dosbarth Datblygu’n cystadlu am le yn Silverstone i ddod yn Bencampwyr Dosbarth Datblygu Cenedlaethol y DU, a fydd yn ennill lle iddynt i gynrychioli’r DU yn Rowndiau Terfynol y Byd.

Mae’n rhaid talu ffi cofrestru o £75 yn y categori hwn. Bydd timau sy’n cofrestru drwy EESW/STEM Cymru’n cael eu hariannu, sy’n golygu y bydd y categori hwn AM DDIM i dimau o Gymru’n unig.

 

Dosbarth Proffesiynol – Cynradd ac Uwchradd (Grŵp Oedran 11-19 – CA4/CA5)

Connah's Quay High School - Cerberus

Dyma haen uchaf cystadleuaeth y DU ac mae’n fwyaf addas i dimau CA4, er ein bod am annog uchelgais – felly gallwch gofrestru’n syth yn 11 oed os ydych awydd her! Mae enillwyr rhanbarthol y Dosbarth Proffesiynol yn cystadlu yn Rowndiau Cenedlaethol y DU am le yn Rowndiau Terfynol arbennig y Byd.

Mae’n rhaid talu ffi cofrestru o £75 yn y categori hwn. Bydd timau sy’n cofrestru drwy EESW/STEM Cymru’n cael eu hariannu, sy’n golygu y bydd y categori hwn AM DDIM i dimau o Gymru’n unig..

 

I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru ewch i: www.f1inschools.co.uk neu e-bost info@stemcymru.org.uk (01656 669381)