F1 mewn Ysgolion

Mae F1 mewn Ysgolion yn cynnig llu o gystadlaethau ar gyfer disgyblion ysgolion Cynradd ac Uwchradd. Mae sawl categori ar gyfer cystadlu.

Jaguar Primary School Challenge Logo 2013 MedHer Ysgol Gynradd Jaguar

Mae F1 mewn Ysgolion – Her Ysgol Gynradd Jaguar yn ennyn diddordeb plant ac athrawon ysgol gynradd o bob cwr o’r DU. Mae’r her yn agored i ddisgyblion 5-11 oed a’r nod yw cynllunio ac adeiladu’r car cyflymaf posibl, naill ai yn yr her 2D neu 3D, gan efelychu’r prosesau dylunio a pheirianneg a ddefnyddir gan gwmnïau peirianneg go iawn, megis Jaguar Cars.

Her Uwchradd F1 mewn YsgolionF1 in schools

Yn her 3D F1 mewn Ysgolion, rhaid i’r disgyblion gynllunio a gweithgynhyrchu modelau o geir rasio sy’n rhedeg ar CO2 gan ddefnyddio sgiliau cynllunio a gweithgynhyrchu cyfrifiadurol (CAD/CAM) soffistigedig.

Gall ysgolion gynnwys faint bynnag o ddisgyblion ag y mynnant a gall tri thîm o hyd at chwe myfyriwr o bob ysgol gystadlu yn y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol. Mae pob disgybl yn cael rôl arbennig yn y tîm. Anogir y timau i gael nawdd ac maent yn cymryd rhan ym mhob cam o’r broses o gynllunio a chreu’r model o gar, yn cynnwys cyfres o brofion mewn twnnel gwynt. Mae’r ceir yn rasio ar hyd trac 20 metr o hyd ar gyflymder o ryw 60mya!

Asesir y timau ar sail cyflymder y car, deunydd hyrwyddo, arddangosiadau yn dangos y broses gynllunio a chyflwyniad llafar. Yna mae enillwyr y rowndiau terfynol rhanbarthol yn mynd benben yn rownd derfynol y DU am y cyfle i gynrychioli Cymru yn y Rownd Derfynol Ryngwladol.

Categorïau:

f1_schs_2014_010Her 2D Jaguar – Cynradd (5-11 Oed)

Mae’r her i dîm o 4 o ddisgyblion,rhaid iddynt ddylunio car rasio allan o gerdyn cyflawn gydag olwynion, corff a hyd yn oed gyrrwr bychan bach ynddo! Bydd y disgyblion yn cynllunio eu car trwy ddefnyddio meddalwedd i gynhyrchu syniadau dylunio car ac yna yn eu cynhyrchu ar dorrwr plotydd cyn gwneud y car yn barod i rasio.

Dosbarth Bloodhound – Cynradd ac Uwchradd (9-14 Oedran)

Mae’r sialens hon ar gyfer grwpiau o rhwng 3 a 6 o ddisgyblion i ddylunio, adeiladu a rasio y car cyflymaf gan ddefnyddio aer cywasgedig compact. Mae’r car yn cael ei dorri o bren Balsa yn un o’r canolfannau gweithgynhyrchu EESW yng Nghymru. Mae EESW yn darparu cefnogaeth drwy gydol yr her yn ogystal â hyfforddiant am ddim i helpu athrawon sy’n cymryd rhan yn y dosbarth Bloodhound SSC fynd i’r afael â meddalwedd Pro CAD Desk top. Ar ôl cymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn, gall athrawon helpu disgyblion i greu ffeil CAD, a ddefnyddir wedyn gan EESW i dorri’r car o bren balsa. Mae’r disgyblion wedyn yn gallu paentio a gorffen eu car yn barod ar gyfer y digwyddiad terfynol.

F1 mewn Ysgolion Dosbarth Rookie (Oedran 11-14)

Mae hon yn her newydd sbon ar gyfer 2014/2015. Mae’n fersiwn syml o’r Dosbarth Fformiwla 1 ac wedi ei anelu at ysgolion newydd sy’n cymryd rhan am y tro cyntaf. Gall timau o rhwng 3 a 6 gystadlu yn y Dosbarth Rookie am flwyddyn yn unig (eu blwyddyn gyntaf yn y gystadleuaeth). Bydd y myfyrwyr yn dylunio, adeiladu a rasio Fformiwla 1 car cyflymaf yn y dyfodol, a fydd yn cael ei yrru gan aer cywasgedig.

1st Place F1 Class - Unknown - Pen-y-Dre High School 3

Dosbarth Formula 1®(11-19 Oedran)

Y dosbarth Fformiwla 1 yw’r Her F1 wreiddiol i ysgolion. Mae’n gofyn i dimau o 3 i 6 o fyfyrwyr i ddylunio a rasio car mwy datblygedig nag y ceir yn yr Her Dosbarth Rookie! Bydd angen i’r tîm i ymchwilio, dylunio ac adeiladu car Fformiwla 1 yrru gan aer cywasgedig.

Manteision i’r myfyriwr

  • Ysgogiad a chyffro
  • Llawn her a boddhad
  • Lefelau uchel o sgiliau CAD/CAM
  • Gwaith tîm mewn sawl cyd-destun
  • Defnyddio a datblygu Sgiliau Hanfodol, yn ogystal ag ennill achrediad
  • Dod yn gyfarwydd â gweithgynhyrchu digidol
  • Datblygu dealltwriaeth o weithgynhyrchu modern

I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru ewch i:www.f1inschools.co.uk

Ysgolion Cynradd – Chris Harris – chrisharris@eesw.org.uk – 07919 050554

Ysgolion Uwchradd – Stephen Lane – stephen@eesw.org.uk – 07967 614460