Prosiect Chweched Dosbarth EESW

IMG_0027Nod Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yw annog myfyrwyr chweched dosbarth i astudio cyrsiau peirianneg ar safon addysg bellach neu addysg uwch. Fel rhan o’r cynllun, mae cwmn’au lleol yn gosod tasgau ymchwil a datblygu yn ymwneud ‘ phroblemau diwydiannol go iawn ar gyfer timau o fyfyrwyr blwyddyn 12. Mae’r myfyrwyr yn mynd ati i geisio datrys y problemau hyn dros gyfnod o tua chwe mis (Hydref ‘ Ebrill), gan gydweithio ‘ pheirianwyr a gwyddonwyr o’r cwmn’au cyswllt. Mae’r rhaglen yn rhoi profiad cadarnhaol i fyfyrwyr o weithio gyda pheirianwyr a gwyddonwyr proffesiynol mewn lleoliad diwydiannol, ac yn dangos iddynt fod meysydd STEM yn amrywiol a chyffrous ac yn gallu arwain at yrfa sy’n cynnig her ddeallusol.

Mae cwmni cyswllt yr ysgol yn penodi peiriannydd/gwyddonydd cydgysylltu ar gyfer y t’m ar ddechrau’r prosiect ym mis Hydref. Bydd cwmni cyswllt yr ysgol yn diffinio un o’i broblemau gweithredu sy’n addas i’w datrys gan y t’m dros gyfnod o chwe mis. Bydd yr ateb i’r broblem o fudd i’r cwmni perthnasol. Yn ystod y cyfnod datblygu, mae myfyrwyr yn ymweld ‘ safle’r cwmni ac mae’r peiriannydd yn ymweld ‘r ysgol yn ‘l yr angen.

Team 53 - Gower College Swansea, Tycoch 2 (3)

Mae myfyrwyr, peirianwyr y cwmni a’r athro cyswllt hefyd yn cydweithio mewn Prifysgol neu Goleg dros gyfnod o dri diwrnod ym mis Rhagfyr i ddatblygu syniadau a chynllunio prototeip. Bydd cyfle i gynhyrchu’r cynlluniau hyn yn ystod gweithgareddau’r gweithdy. Caiff adroddiad ysgrifenedig ei baratoi a’i gyflwyno tua mis cyn diwrnod y cyflwyniad. Mae timau hefyd yn gwneud cyflwyniad llafar i banel o beirianwyr yn ystod y Diwrnod Gwobrwyo ym mis Mawrth neu Ebrill.

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy lawrlwytho’r Llawlyfyr EESW

Manteision i’r Myfyrwyr

 • Gwella gwybodaeth, dealltwriaeth a gallu ym meysydd STEM
 • Y Sgiliau Hanfodol ac Allweddol yn cael eu defnyddio, eu datblygu a’u hachredu
 • Gwobr CREST lefel Aur neu Arian
 • Profiadau o gyfweliadau, gwaith t’m a rheoli prosiectau
 • Datblygu technegau llunio adroddiadau a chyflwyno
 • Gweld amrywiaeth o brosiectau peirianneg ar waith
 • Codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd I raddedigion
 • Amlygu natur amlddisgyblaeth peirianneg
 • Gall enillwyr y Diwrnod Gwobrwyo a Chyflwyno ennill ’50 am eu camp!

Manteision i Ysgolion a Cholegau

 • Hwyluso holl ofynion Sgiliau Hanfodol ac Allweddol.
 • Datblygiad proffesiynol athrawon.
 • Gwell cysylltiadau diwydiannol.
 • Gwell cysylltiadau ag addysg uwch.
 • Codi proffil yr ysgol/coleg o fewn y gymuned leol.

Manterision i gwmniau

 • Arbedion ariannol posibl
 • Codi proffil lleol
 • Datblygu sgiliau reholi prosiect fel rhan o Datblygiad Proffesiynol Parhaus y gweithiwr
 • Creu cysylltiadau ag addysg
 • Buddsoddi yng ngweithlu’r dyfodol

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru CBAC

Mae Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster achrededig sydd wedi hen ennill ei blwyf. Mae’n rhoi profiadau ehangach na rhaglenni dysgu traddodiadol i fyfyrwyr ledled Cymru ac mae wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion amrywiol pobl ifanc. Mae’r pwyslais ar ddysgu trwy wneud ac mae’r elfen alwedigaethol yr un mor bwysig â’r cymwysterau eu hunain.

 

Gall Prosiect Chweched Dosbarth EESW gael ei ddefnyddio i gefnogi’r meini prawf asesu ar gurfer yr Her Menter a Chyflogadwyedd ac elfennau craidd Prosiect Unigol Cymhwyster Uwch Bagloriaeth Cymru

I gael rhagor o wybodaeth 

Gwobrau CREST

Mae myfyrwyr sy’n cymryd rhan yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru yn gallu ennill gwobrau CREST ar lefel Aur neu Arian. Gwobrau CREST yw cynllun gwobrau cenedlaethol mwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Gwobrau i unigolion yw CREST, a bydd rhaid i fyfyrwyr ddangos eu cyfraniad personol at ymdrechion y t’m a dangos eu bod wedi bodloni meini prawf y wobr ar lefel bersonol. Mae’n rhaid i fyfyrwyr gyflwyno eu ffurflen broffil CREST gyda’r adroddiad ar eu prosiect ym mis Chwefror/Mawrth. Bydd panel o aseswyr yn asesu’r prosiect yn ystod y Diwrnod Gwobrwyo a Chyflwyno ym mis Mawrth/Ebrill, a bydd CREST yn gyfrifol am y gwaith safoni.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i – http://www.britishscienceassociation.org/crest-awards