Louise Bungay – Cyn-fyfyriwr EESW

Roedd astudio peirianneg yn apelio ata’ i o oedran cynnar. Wrth inni yrru ar hyd y ffordd un tro, rwy’n cofio clywed fy nhad yn dweud, “Fe wnes i helpu i gynllunio hon”. Creodd ei eiriau gryn argraff arna’ i, gan fy ysbrydoli i wneud gwaith tebyg. Ychydig iawn o swyddi sy’n rhoi cyfle i chi adael eich ôl ar y byd a gweld eich cynlluniau’n cael eu hadeiladu.

Yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin astudiais Fathemateg, Ffiseg, Hanes, Daearyddiaeth a Chemeg Safon Uwch. Mae pob un o’r pynciau hyn wedi bod yn berthnasol i’r maes peirianneg. Cymerais ran yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru ym mlwyddyn 12, gan weithio fel aelod o grŵp ysgol ar brosiect a drefnwyd gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen (CAT) ym Machynlleth. Ein tasg oedd cynllunio system i gludo coed i’w defnyddio yn eco-gabanau’r ganolfan. Roedd y coed yn cael eu storio ar lawr isaf y cabanau tra bod y tanau i fyny’r grisiau. Roedd angen system i hwyluso’r broses o gario’r coed tân, gan ddefnyddio nerth dyn yn unig. Aethom ati fel tîm i ddatblygu system yn seiliedig ar ynni beic a chludfelt.

Mwynheais brosiect Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yn fawr iawn. Roedd gweithdy’r brifysgol wedi rhoi cipolwg i mi ar fywyd yn y brifysgol, ac roedd y broses gynllunio yn dangos yr holl anawsterau sy’n gysylltiedig â gwaith grŵp. Roedd pawb wrth eu bodd pan ddaeth popeth at ei gilydd i greu prosiect llwyddiannus. Mae’r system ar ôl ychydig o addasu yn cael ei defnyddio’n rheolaidd yn y Ganolfan.

Wrth gymryd rhan ym mhrosiect Cynllun Addysg Beirianneg Cymru, clywais am y cynllun Blwyddyn Mewn Diwydiant. Roeddwn i’n awyddus i wneud rhywbeth rhwng gadael yr ysgol a mynd i’r brifysgol, ac roedd y cynllun i’w weld yn ddelfrydol. Byddai’n gyfle i mi gael profiad ymarferol o’r yrfa roeddwn i am ei dilyn a phenderfynu ai hwn oedd y dewis cywir. Llwyddais i gael lleoliad gyda Mott MacDonald, cwmni ymgynghori rheoli, peirianneg a datblygu byd-eang, gan weithio yn yr adran Pontydd a Seilwaith yn swyddfa’r cwmni yn Birmingham.

Mwynheais y 10 mis gyda Mott MacDonald yn fawr. Ychydig wythnosau ar ôl dechrau, fe ges i’r cyfle i gyfrannu at un o brosiectau mwyaf y cwmni, sef gweithio gyda London Midland ar raglen ailddatblygu maes parcio. Cyn hir roeddwn i’n cyfrannu mwy at y prosiect ac yn cael cyfrifoldebau ychwanegol. Roeddwn i’n gyfrifol am rywfaint o waith rheoli’r prosiect a’r gwaith cynllunio. Fe ges i gyfle hefyd i wella fy sgiliau mathemateg, sy’n rhan hanfodol o waith peirianneg, trwy’r gwaith ei hun a thrwy gwblhau cwrs mathemateg dan ofal Blwyddyn Mewn Diwydiant. Mynychais Weithdy Sgiliau Rheoli a oedd yn gyfle i mi gyfarfod myfyrwyr eraill y Flwyddyn Mewn Diwydiant a datblygu fy sgiliau rheoli, sydd wedi bod o fudd mawr i mi yn y Brifysgol.

Ar ôl cwblhau’r lleoliad, fe ddes i Brifysgol Caerdydd i astudio Peirianneg Sifil. Ar hyn o bryd rwy’n Gennad Myfyriwr ar gyfer Cynllun Addysg Beirianneg Cymru; dyma gyfle gwych i mi gynorthwyo myfyrwyr gyda’u prosiectau, rhoi cyngor iddynt a rhannu fy mhrofiadau personol. Edrychaf ymlaen at weithio gyda STEM Cymru gydol fy amser yng Nghaerdydd, ac rwy’n gobeithio cadw’r cysylltiad ar ôl i mi symud ymlaen i’r byd diwydiant.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *