Kate Jones – Peiriannydd Adsefydlu Dan Hyfforddiant

Doeddwn i byth yn siŵr pa yrfa roeddwn i am ei dilyn pan oeddwn i’n iau. Roeddwn i wedi ystyried bod yn filfeddyg, yn gyfieithydd neu’n feddyg, ond dim byd penodol. Roeddwn i’n mwynhau gwaith creadigol ac ymarferol, datrys problemau a siarad ieithoedd ac roeddwn i’n awyddus i wneud gwaith a fyddai’n helpu eraill.

Penderfynais astudio Daearyddiaeth, Almaeneg, Ffrangeg a Graffeg hyd at lefel TGAU a Ffrangeg, Mathemateg a Bioleg yn y chweched dosbarth. Roeddwn i’n dal yn ansicr ynglÅ·n â pha yrfa i’w dilyn, felly fe es i ffair yrfaoedd yn y chweched dosbarth. Wrth sgwrsio â chynrychiolydd cefais wybod am gwrs preswyl mewn Prifysgol lle’r oedd modd dysgu mwy am raddau peirianneg. Eglurodd fod peirianneg yn llawer mwy na gwisgo oferôls a thrwsio ceir a’i bod yn cynnig gyrfa broffesiynol.

Fe ges i gyfle i fynd i Brifysgol Caerdydd am wythnos i ddysgu am y disgyblaethau peirianneg amrywiol ac ymweld â chwmnïau gwahanol. Clywais am Beirianneg Feddygol am y tro cyntaf yn y cyfnod hwn, ac roedd y maes yn apelio ata’ i’n fawr. Roedd yn ticio mwy o focsys na dim byd arall o’r blaen, ac roedd y ffaith fod y pwnc yn arwain at sawl proffesiwn posibl (fel cyfrifeg, rheoli, addysgu, yn ogystal â pheirianneg) yn golygu bod modd newid gyrfa yn y dyfodol. Ar ôl mynychu’r cwrs hwn fe wnes i gais i astudio Peirianneg Feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd. Fe ges i amser ardderchog yn y brifysgol, ac er bod y cwrs yn anodd iawn ar brydiau, roedd hefyd yn bleserus a diddorol tu hwnt. Fe ges i gyfle hefyd i ennill arian, teithio a byw dramor yn ystod y gwyliau (6 wythnos ym Madrid a 10 wythnos yn Llundain).

Mae peirianneg feddygol yn ymwneud â defnyddio egwyddorion technolegol a gwyddonol i ddatrys problemau meddygol. Gallai hyn gynnwys cofnodi symudiad cymal yn y corff i ddeall sut mae’r gwirfoddolwr yn symud, neu fodelu mewnblaniad meddygol ar gyfrifiadur i weld sut mae’r corff dynol yn ei roi dan bwysau. Gallech fod yn cynllunio mewnblaniad clun newydd neu’n defnyddio’ch gwybodaeth i gynllunio, gwneud a darparu cadeiriau olwyn â seddau arbennig ar gyfer cleientiaid ag osgo corfforol cymhleth (dyma fy ngwaith ar hyn o bryd).

Un o’r pethau sy’n apelio ata’ i am beirianneg yw’r holl sectorau gwaith gwahanol sydd ar gael, ac yn aml iawn mae’r pynciau y byddwch yn eu dewis yn gallu dangos pa fath o beirianneg sydd o ddiddordeb i chi. I gael gyrfa ym maes peirianneg, mae’n bwysig gweithio’n galed ym mhynciau craidd gwyddoniaeth a mathemateg. Mae peirianneg hefyd yn cynnig llawer o gyfleoedd i weithio dramor, felly os ydych chi’n mwynhau teithio a siarad ieithoedd a chael cyflog cystadleuol yn y fargen, dyma opsiwn i’w ystyried.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa ym maes peirianneg, rwy’n eich argymell i gysylltu ag un o’r sefydliadau peirianneg niferus yn y DU i fynd ar gwrs neu i ddigwyddiad. Hyd yn oed os ydych chi’n ansicr o hyd ynglÅ·n â dilyn gyrfa yn y maes hwn, mae’n well penderfynu ar yrfa ar sail profiad nac anwybodaeth. Ond mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod chi’n gofyn cwestiynau ac yn chwilio am gyfleoedd; peidiwch â disgwyl cael popeth ar blât.

Mae STEM Cymru yn trefnu cyrsiau preswyl yn yr adran beirianneg yn rhai o Brifysgolion Cymru. Yn 2011, cynhaliwyd cyrsiau ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Morgannwg. I gael mwy o wybodaeth am y tudalennau hyn, ewch i dudalen Headstart Cymru.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *