Mae myfyriwr blaenorol EESW yn rhannu eu profiad!

Cyfweliad gyda Sarah-Jane Potts a gymerodd ran yn EESW yn 2010-11 a chael ei pharu gyda Mabey Bridge. Mae Sarah bellach yn Beiriannydd Ymchwil yng Nghanolfan Argraffu a Chaenu Cymru ym Mhrifysgol Abertawe.

Pam benderfynaist ti gymryd rhan yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru?

Dwi wastad wedi ymddiddori mewn mathemateg, gwyddoniaeth a dylunio ond doeddwn i ddim yn siŵr pa yrfa i’w dewis. Fe benderfynais i gymryd rhan er mwyn cael gwell syniad o’r cyrsiau prifysgol a oedd ar gael i fi ymgeisio amdanyn nhw ac i roi mantais gystadleuol i fy natganiad personol wrth wneud cais drwy UCAS.

Beth wnest ti ei fwynhau fwyaf am y cynllun?

Cael profi’r llawenydd a’r heriau sy’n rhan o weithio mewn tîm Dylunio Peirianyddol. Er bod cyfleoedd i wneud gweithgareddau grŵp yn yr ysgol, does dim yn cymharu â natur aml-sgil a deinamig grŵp dylunio peirianyddol. Roedd yn gyfle i mi ac aelodau eraill y grŵp dynnu sylw at ein sgiliau a’u defnyddio, yn ogystal â gweld pa sgiliau oedd ddim gyda ni ar y pryd. Roedd e’n brofiad gwych ac mae e hefyd wedi fy mharatoi ar gyfer y llu o brosiectau dylunio mewn grŵp dwi wedi bod yn rhan ohonyn nhw yn ystod fy ngradd a’m gyrfa.

Beth wyt ti’n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Ar ôl cwblhau fy ngradd MEng mewn Peirianneg Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Abertawe yn 2015, gan ddod i’r brig yn fy nisgyblaeth, dwi bellach yn cymryd rhan yng nghynllun Doethuriaeth Peirianneg (EngD) Prifysgol Abertawe. Mae fy noethuriaeth yn rhan o academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) Prifysgol Abertawe, lle rwy’n cael fy noddi gan gwmnïau a chyrff cyllido di-ri yn cynnwys WEFO, EPSRC, COATED^2, WCPC a icmPrint. Mae fy mhrosiect yn canolbwyntio ar sgrin-brintio deunyddiau a synwyryddion gweithredol, gan ymchwilio i gynhyrchu nodweddion inc optimaidd a safonau diwydiannol ar gyfer sgrin-brintio electroneg printiedig fel biosynhwyryddion, tagiau RIFD, erialau, cynhyrchion electro-ymoleuol (goleuadau printiadwy), celloedd solar printiedig ymhlith nifer o ddefnyddiau modern eraill.

Sut mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru wedi dy helpu di gyda’r yrfa o’th ddewis?

Fe helpodd y cynllun fi i benderfynu mai peirianneg oedd y dewis iawn, pan o’n i’n simsanu rhwng amrywiaeth o gyrsiau gradd yn wreiddiol. Fe wnaeth e hefyd helpu fy nghais UCAS i sefyll allan ymhlith y lleill ac i mharatoi i ar gyfer y prosiectau dwi wedi’u hwynebu yn ystod fy ngradd a’m gyrfa. Hefyd, fe wnaeth y digwyddiadau gyrfaoedd yn ystod cyflwyniadau EESW hyd yn oed fy helpu i benderfynu pa brifysgol i astudio ynddi.

Beth yw elfennau anoddaf dy waith?

Delio gyda straen, mae’n siŵr. Mae gyrfaoedd ym maes peirianneg yn heriol a dwys dros ben. Fodd bynnag, maen nhw’n rhoi llawer o foddhad hefyd ac yn rhoi cyfle i chi weithio ar flaen y gad o ran dylunio a datblygu technoleg.

Beth yw’r pethau mwyaf gwerth chweil am dy waith?

Gwybod dy fod ti’n gweithio mewn diwydiant sy’n helpu i lunio’r byd o’n cwmpas, gwella’r dechnoleg rydyn ni’n ei defnyddio, darparu swyddi mewn diwydiant yn ogystal â herio stereoteipiau fel menyw ifanc ym maes Peirianneg.

Beth oedd y cyngor gorau ges ti ar yrfaoedd?

I gwympo mewn cariad gyda mathemateg a gwyddoniaeth, pynciau roeddwn i’n eu gweld yn anodd i ddechrau, ond ar ôl gwirioni arnyn nhw, fe ragorais yn fy ngalluoedd a gweld pa mor berthnasol oedden nhw mewn bywyd go iawn.

Pa gyngor sydd gen ti ar gyfer myfyrwyr a graddedigion newydd?

“Byddwch yn barod i weithio’n galed i gyflawni’ch uchelgais, mae’n llwybr anodd ond mae’n talu ar ei ganfed.”

sarah-jane potts pic

Beth yw dy gynlluniau di ar gyfer y dyfodol?

Fe hoffwn i fod yn ddarlithydd er mwyn gallu parhau i wneud gwaith ymchwil i hwyluso datblygiadau technolegol a fydd yn helpu i siapio’r byd rydyn ni’n byw ynddo yn ogystal ag ysbrydoli ac addysgu eraill sydd â diddordeb brwd mewn Peirianneg.

Beth wyt ti wedi’i wneud sy’n rhoi’r balchder mwyaf i ti?

Graddio ar frig fy nisgyblaeth gyda gwobrau ar gyfer y Myfyriwr MEng Peirianneg Dylunio Cynhyrchion gorau yn ogystal â gwobr Prosiect IMechE am y traethawd hir lefel 3 gorau yn fy mlwyddyn.

Yn olaf, disgrifia dy hun mewn 3 gair…

Cydwybodol, angerddol ac uchelgeisiol

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *