Diwydiant

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yn annog disgyblion i ystyried gyrfaoedd mewn peirianneg trwy bob math o weithgareddau diddorol. Mae partneriaethau gyda diwydiant yn hollbwysig i’r gweithgareddau rydym yn eu darparu.  Mae amser peirianwyr, ymweliadau cwmni a chefnogaeth ariannol yn angenrheidiol i gynnal ein cyfraniad at ffyniant Cymru yn y dyfodol. Os ydych chi’n credu y gallwch chi gyfrannu at unrhyw rai o’r rhain ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda ni i wella ansawdd a nifer y peirianwyr at y dyfodol, cysylltwch â ni.

A HOFFECH CHI EIN HELPU NI?

EESW

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yn dibynnu ar gymorth cwmnïau peirianneg ledled Cymru. Mae angen i’r diwydiant helpu i ddatblygu’r gweithlu medrus at y dyfodol, a bydd gweithio gyda Chynllun Addysg Beirianneg Cymru yn cyfrannu at hyn.  Yn ogystal â helpu i ddatblygu ac annog pobl ifanc i astudio pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), mae llawer o gwmnïau wedi elwa ar ganlyniadau timau o bobl ifanc ddisglair sy’n gweithio ar broblemau go iawn yn y cwmni. Yn aml, mae atebion i broblemau byw wedi arwain at arbedion mawr.

Sut mae’r cynllun yn gweithio?

Gan ddechrau ym mis Medi, mae’r cwmni’n darparu prosiect peirianneg i dîm o 5 neu 6 o fyfyrwyr galluog. Mae’r myfyrwyr yn gweithio ar y prosiect dros gyfnod o chwe mis. Maent yn gweithio gydag athro cyswllt ac mae’r cwmni’n enwebu peiriannydd cyswllt i ddarparu cyfarwyddyd pan fo angen. Bydd y myfyrwyr yn cyfarfod â’u peiriannydd yn ystod y diwrnodau sefydlu ym mis Medi i gael eu briffio am y prosiect.  Yna mae’r timau’n dychwelyd i’w hysgolion ac yn dechrau’r gwaith cynllunio.

Yna, bydd y timau a’u peirianwyr yn mynd i weithdy tridiau mewn lleoliad addas ym mis Rhagfyr. Fel arfer, gwneir cynnydd sylweddol yn ystod y cyfnod hwn gan y bydd y myfyrwyr yn gallu manteisio ar gyfleusterau, arbenigedd sefydliadol a chymorth peiriannydd y cwmni. Yn ôl yn yr ysgol, bydd y timau’n mireinio eu hatebion cyn cyflwyno adroddiad ffurfiol, creu arddangosfa o’u gwaith a chyflwyno eu canfyddiadau i banel o beirianwyr proffesiynol yn y Diwrnod Gwobrwyo a Chyflwyno ychydig cyn y Pasg.

Mae’r cwmni’n darparu:

  • problem beirianneg addas;
  • peiriannydd a fydd yn gweithredu fel mentor i’r tîm ac yn mynd i lansiad y cynllun, y gweithdy a’r digwyddiad dathlu;
  • cyfle i’r myfyrwyr weld y broblem yn ei chyd-destun trwy ymweld ag eiddo’r cwmni;
  • cyfraniad ariannol tuag at gost pob prosiect

Manteision i Gwmnïau

  • Arbedion ariannol posibl o ganlyniad i ganlyniadau prosiect llwyddiannus gan ddefnyddio meddyliau ifanc arloesol.
  • Proffil uwch yn y gymuned.
  • Cysylltiad hirdymor â myfyrwyr o safon uchel a all ddarparu llwybr costeffeithiol ar gyfer graddedigion yn y dyfodol.
  • Datblygu sgiliau rheoli prosiect ymhlith graddedigion ifanc yn y cwmni.
  • Y cyfle i gryfhau cysylltiadau rhwng diwydiant ac addysg a gwella gwybodaeth athrawon am beirianneg a thechnoleg.
  • Gwella ansawdd myfyrwyr peirianneg yn gyffredinol trwy annog brwdfrydedd o’r dechrau.

Tystlythyrau

“Roedd hi’n bleser cael cydweithredu â’r tîm ar y prosiect hwn. Crëodd ansawdd uchel y gwaith a gyflawnwyd a phroffesiynoldeb y tîm gryn argraff arnaf. Roedd hi’n gystadleuaeth o safon heb ei hail ac mae’r ffaith bod y tîm wedi ennill y wobr gyntaf yn un o’r categorïau yn dangos cymaint o waith caled a gyflawnwyd fel rhan o’r prosiect. Mae pawb yn Guardian yn edrych ymlaen at barhau i gefnogi disgyblion lleol ac unrhyw ymdrechion i ennyn eu ddiddordeb mewn peirianneg fel gyrfa.”

Jim Flood, Rheolwr Cynnal Peirianneg, Guardian Global (2013)

“Mae heriau’r prosiect yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad uniongyrchol o’r mathau o broblemau sy’n wynebu’r diwydiant o ddydd i ddydd. Roedd rhaid iddynt ddatblygu ateb ymarferol o fewn cyfnod penodol o amser.”

David Davies, Coleg Iâl (2012)

“Mae gwaith y cynllun yn hollbwysig i sbarduno pynciau STEM.”

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru

“Yr hyn sy’n ddeniadol am gymryd rhan ym mhrosiectau Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yw bod myfyrwyr Safon Uwch Blwyddyn 12 yn cael cyfle i ddatrys problem beirianneg go iawn. Maent yn cael cyfle i wneud gwahaniaeth go iawn, sy’n her ac yn gyffrous iddynt.”

“Ar gyfer cwmnïau cyswllt sy’n rhan o’r cynllun, mae’r myfyrwyr yn helpu i ddatrys problemau go iawn sy’n ychwanegu gwerth go iawn i fusnes y cwmni hwnnw. Mae’r cynllun yn rhoi cyfle hefyd i’r cwmnïau cyswllt ddod i adnabod recriwtiaid posibl dros gyfnod estynedig.”

Derrick Lewis, Rheolwr Technegol, Schaeffler UK