Cymryd Rhan

  • Ydych chi am ddarganfod mwy am beirianneg, a gyrfaoedd posibl?
  • Ydy gweithio gyda busnesau a diwydiannau ar brosiectau peirianneg go iawn yn apelio atoch?
  • Ydych chi am dreulio amser mewn Prifysgol?

Os ydych chi wedi rhoi ateb cadarnhaol i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, gall STEM Cymru eich helpu chi. Ein nod yw helpu myfyrwyr i gael mwy o wybodaeth a dealltwriaeth o bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg), yn ogystal â datblygu sgiliau yn y pynciau hyn a thynnu sylw at gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol.

Rydym ni’n rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 11 a 19 oed gael profiad ymarferol o weithio gyda diwydiannau, busnesau ac addysg uwch trwy roi cyfle iddyn nhw weithio ar brosiectau peirianneg go iawn.

Os hoffech fod yn rhan o’n cynllun, mae modd i chi gael mwy o wybodaeth am ein gwahanol feysydd trwy ddilyn y dolenni isod.

Beth ydyn ni’n ei wneud?

Ein nod yw rhoi gwybod i bobl ifanc am y cyfleoedd sydd ar gael mewn pynciau STEM trwy weithgareddau o ansawdd uchel ar gyfer ysgolion a diwydiant. Rydym yn awyddus i ddangos bod pynciau STEM yn amrywiol a chyffrous, a’u bod yn gallu arwain at yrfa sy’n cynnig her ddeallusol.

Mae hyn yn gyfle rhagorol i fyfyrwyr ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau, mewn nifer o ddisgyblaethau. Wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau STEM cyffrous gall myfyrwyr ddatblygu a chael eu hachredu mewn Sgiliau Hanfodol ac Allweddol, neu ennill pwyntiau UCAS, yn ogystal ag ennill Gwobrau CREST. Gall myfyrwyr hefyd gryfhau a datblygu eu sgiliau gwaith tîm, eu techneg wrth reoli a chyflwyno prosiectau ac mewn siarad cyhoeddus, a’u sgiliau ar gyfer llunio adroddiadau.

Mae’r profiadau hyn yn datblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer cael gwaith ac yn gwella ceisiadau UCAS a CVs myfyrwyr gan awgrymu pynciau trafod mewn cyfweliadau.

Gwobrau CREST

Gall myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn elfennau gwahanol STEM Cymru ennill Gwobrau CREST. Dyma gynllun gwobrwyo cenedlaethol mwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Mae yna dair lefel wahanol;

  • Efydd
  • Arian
  • Aur

Bydd myfyrwyr sy’n cymryd rhan yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru yn cael y cyfle i ennill gwobr CREST lefel Aur neu Arian, a gall myfyrwyr i2E/Go4SET a myfyrwyr F1 mewn Ysgolion ennill gwobr lefel Arian neu Efydd.  Mae UCAS yn cydnabod Gwobrau CREST i’w cynnwys yn natganiadau personol y myfyrwyr – maent yn uchel eu parch, ac yn brawf pendant o lwyddiant.

I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru myfyrwyr ar gyfer gwobrau CREST, cysylltwch â ni.

I gael rhagor o wybodaeth am Wobrau CREST, ewch i: British Science Association 

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru CBAC

Mae Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster achrededig sydd wedi hen ennill ei blwyf. Mae’n rhoi profiadau ehangach na rhaglenni dysgu traddodiadol i fyfyrwyr ledled Cymru ac mae wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion amrywiol pobl ifanc. Mae’r pwyslais ar ddysgu trwy wneud ac mae’r elfen alwedigaethol yr un mor bwysig â’r cymwysterau eu hunain.

Mae prosiect chweched dosbarth EESW yn cyd-fynd â’r meini prawf asesu ar gyfer elfennau craidd Addysg Gysylltiedig â Gwaith ac Ymchwiliad Unigol Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru. Bydd yn cysylltu timau o’ch ysgol â chwmni lleol a bydd y myfyrwyr yn cael prosiect peirianneg go iawn i weithio arno dros gyfnod o chwe mis.

Mae’r adran Graidd ar bob lefel yn cael ei hastudio ochr yn ochr ag ystod o gymwysterau dewisol academaidd a/neu alwedigaethol priodol. Mae’r Diploma Uwch yn werth 120 o bwyntiau UCAS. I gael Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru, rhaid i ymgeiswyr gyflawni’r dystysgrif graidd a chymwysterau dewisol.

Tystysgrif Graidd ar lefel 3

  • Tri o Sgiliau Hanfodol Cymru/Sgiliau Allweddol ar lefel 3, ynghyd â’r tri o Sgiliau Hanfodol Cymru/Sgiliau Allweddol eraill ar lefel 2. Rhaid cynnwys o leiaf un o’r cymwysterau canlynol: Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCh.
  • Cwblhau Dyddiadur Ymgeisydd gorfodol
  • Ymchwiliad Unigol ar lefel 3

Dewisiadau:

I basio’r Diploma Uwch, rhaid i ymgeiswyr gyflawni o leiaf un o’r canlynol:
Uchafswm ar Lefel 3, sef 720 o GLH neu 108 o gredydau neu 100% o’r trothwy Lefel 3 neu gymhwyster Prosiect Prif Ddysgu (Lefel 3).

I gael rhagor o wybodaeth ewch i –  Tystysgrif Yr Her Sgiliau