Cymryd Rhan

  • Ydych chi am ddarganfod mwy am beirianneg, a gyrfaoedd posibl?
  • Ydy gweithio gyda busnesau a diwydiannau ar brosiectau peirianneg go iawn yn apelio atoch?
  • Ydych chi am dreulio amser mewn Prifysgol?

Os ydych chi wedi rhoi ateb cadarnhaol i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, gall STEM Cymru eich helpu chi. Ein nod yw helpu myfyrwyr i gael mwy o wybodaeth a dealltwriaeth o bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg), yn ogystal â datblygu sgiliau yn y pynciau hyn a thynnu sylw at gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol.

Rydym ni’n rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 11 a 19 oed gael profiad ymarferol o weithio gyda diwydiannau, busnesau ac addysg uwch trwy roi cyfle iddyn nhw weithio ar brosiectau peirianneg go iawn.

Os hoffech fod yn rhan o’n cynllun, mae modd i chi gael mwy o wybodaeth am ein gwahanol feysydd trwy ddilyn y dolenni isod.

Beth ydyn ni’n ei wneud?

Ein nod yw rhoi gwybod i bobl ifanc am y cyfleoedd sydd ar gael mewn pynciau STEM trwy weithgareddau o ansawdd uchel ar gyfer ysgolion a diwydiant. Rydym yn awyddus i ddangos bod pynciau STEM yn amrywiol a chyffrous, a’u bod yn gallu arwain at yrfa sy’n cynnig her ddeallusol.

Mae hyn yn gyfle rhagorol i fyfyrwyr ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau, mewn nifer o ddisgyblaethau. Wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau STEM cyffrous gall myfyrwyr ddatblygu a chael eu hachredu mewn Sgiliau Hanfodol ac Allweddol, neu ennill pwyntiau UCAS, yn ogystal ag ennill Gwobrau CREST. Gall myfyrwyr hefyd gryfhau a datblygu eu sgiliau gwaith tîm, eu techneg wrth reoli a chyflwyno prosiectau ac mewn siarad cyhoeddus, a’u sgiliau ar gyfer llunio adroddiadau.

Mae’r profiadau hyn yn datblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer cael gwaith ac yn gwella ceisiadau UCAS a CVs myfyrwyr gan awgrymu pynciau trafod mewn cyfweliadau.

Gwobrau CREST

Gall myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn elfennau gwahanol STEM Cymru ennill Gwobrau CREST. Dyma gynllun gwobrwyo cenedlaethol mwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Mae yna dair lefel wahanol;

  • Efydd
  • Arian
  • Aur

Bydd myfyrwyr sy’n cymryd rhan yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru yn cael y cyfle i ennill gwobr CREST lefel Aur neu Arian, a gall myfyrwyr i2E/Go4SET a myfyrwyr F1 mewn Ysgolion ennill gwobr lefel Arian neu Efydd.  Mae UCAS yn cydnabod Gwobrau CREST i’w cynnwys yn natganiadau personol y myfyrwyr – maent yn uchel eu parch, ac yn brawf pendant o lwyddiant.

I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru myfyrwyr ar gyfer gwobrau CREST, cysylltwch â ni.

I gael rhagor o wybodaeth am Wobrau CREST, ewch i: British Science Association 

Sgiliau Hanfodol ac Allweddol

Bydd ymgysylltu â STEM Cymru/Rhaglen EESW yn eich helpu i ennill Sgiliau Hanfodol ac Allweddol Lefel 1 -3 drwy’r gweithgareddau y byddwch yn eu gwneud.

I ddysgu mwy am Sgiliau Hanfodol Cymru ewch i: Llywodraeth Cymru

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru CBAC

Mae Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster achrededig sydd wedi hen ennill ei blwyf. Mae’n rhoi profiadau ehangach na rhaglenni dysgu traddodiadol i fyfyrwyr ledled Cymru ac mae wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion amrywiol pobl ifanc. Mae’r pwyslais ar ddysgu trwy wneud ac mae’r elfen alwedigaethol yr un mor bwysig â’r cymwysterau eu hunain.

Gall Prosiect Chweched Dosbarth EESW gael ei ddefnyddio i gefnogi’r meini prawf asesu ar gurfer yr Her Menter a Chyflogadwyedd ac elfennau craidd Prosiect Unigol Cymhwyster Uwch Bagloriaeth Cymru

I gael rhagor o wybodaeth