Case Studies: CAPC

Tystlythyrau EESW 2016-2017

Isod fe welwch chi ddetholiad o ddyfyniadau gan fyfyrwyr a fu’n cymryd rhan ym Mhrosiect Chweched Dosbarth EESW 2016-2017 “Mae aelodau’r tîm wedi gweld bod mwy o unigolion yn dangos diddordeb mewn cael gyrfa ym maes peirianneg ac mae yna wir frwdfrydedd dros gael mwy o fenywod i’r maes a chau’r bwlch parhaus rhwng y rhywiau sydd i’w weld ym maes peirianneg ac mewn sawl diwydiant arall.” “Cychwynnais y cynllun EESW heb wybod mewn gwirionedd sut byddai’n fy helpu’n ddiweddarach […]

Mae myfyriwr blaenorol EESW yn rhannu eu profiad!

Cyfweliad gyda Sarah-Jane Potts a gymerodd ran yn EESW yn 2010-11 a chael ei pharu gyda Mabey Bridge. Mae Sarah bellach yn Beiriannydd Ymchwil yng Nghanolfan Argraffu a Chaenu Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. Pam benderfynaist ti gymryd rhan yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru? Dwi wastad wedi ymddiddori mewn mathemateg, gwyddoniaeth a dylunio ond doeddwn i ddim yn siŵr pa yrfa i’w dewis. Fe benderfynais i gymryd rhan er mwyn cael gwell syniad o’r cyrsiau prifysgol a oedd ar gael i […]

Jessica Jones – UK Young Engineer of the Year

Cafodd Jessica Jones, y ferch gyntaf i ennill gwobr Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn y DU, ei henwebu a’i dewis am ei gwaith ar brosiect EESW yn 2011-2012. Bu Jessica, myfyriwr yng Ngholeg Chweched Dosbarth Dewi Sant yng Nghaerdydd, yn cymryd rhan mewn prosiect a drefnwyd gan y cwmni byd-eang Huntleigh Healthcare. Mae hi wedi dod yn llysgennad ar gyfer merched sy’n astudio peirianneg ym mhob man. Meddai Jessica: “Yn draddodiadol, mae pynciau gwyddoniaeth a mathemateg yn cael eu gweld fel disgyblaethau […]

Prosiect Coleg Llandrillo 2010-2011

Prosiect Coleg Llandrillo 2010-2011 Bu dau dîm o Goleg Llandrillo yn cymryd rhan mewn prosiectau a oedd yn gysylltiedig â Gorsaf Bŵer Wylfa ac Airbus. Astudiodd un tîm Beirianneg Fecanyddol, a’r llall Beirianneg Drydanol. Meddai Ian Thompson, rheolwr Canolfan Arloesi Technoleg Coleg Llandrillo: “Defnyddiwyd y cyfleusterau arbenigol yma yng Ngholeg Llandrillo i gynhyrchu’r rhannau gan ddefnyddio dyluniadau’r myfyrwyr. Yna, aethom ati i greu model o’r prototeip y gallent fynd ag ef i’r digwyddiad gwobrwyo yn Llandudno. Roedd hi’n bleser cael […]

Louise Bungay – Cyn-fyfyriwr EESW

Roedd astudio peirianneg yn apelio ata’ i o oedran cynnar. Wrth inni yrru ar hyd y ffordd un tro, rwy’n cofio clywed fy nhad yn dweud, “Fe wnes i helpu i gynllunio hon”. Creodd ei eiriau gryn argraff arna’ i, gan fy ysbrydoli i wneud gwaith tebyg. Ychydig iawn o swyddi sy’n rhoi cyfle i chi adael eich ôl ar y byd a gweld eich cynlluniau’n cael eu hadeiladu. Yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin astudiais Fathemateg, Ffiseg, Hanes, Daearyddiaeth a Chemeg […]

Emma Holland BEng – Cyn-fyfyriwr EESW

Ar hyn o bryd mae Emma yn gweithio fel Peiriannydd Cynorthwyol Gweithdy Gweithgynhyrchu yn Adran Gweithgynhyrchu Adenydd A320 Airbus UK, Brychdyn. Mae’r swydd yn cynnwys amrywiaeth eang o dasgau, gan gynnwys datblygu a gwella offer i sicrhau methodoleg ‘cywir y tro cyntaf’ a Nodiadau Ymholiadau Peirianneg a Dylunio sy’n gweithio; ymholiadau’r gweithle yw’r rhain yn ymwneud â lluniadau, prosesau neu rannau y mae angen ymchwiliad peirianneg ac ymchwiliad dylunio ar eu cyfer. Mae dyletswyddau eraill yn cynnwys llunio a diweddaru […]