Astudiaethau Achos

Denu Merched i Feysydd STEM

Isod, fe welwch chi ddetholiad o ddyfyniadau gan fyfyrwyr a gymerodd ran yn ein gweithgareddau STEM yn 2016-2017, gan ateb y cwestiwn “Pa wahaniaeth y mae cymryd rhan wedi’i wneud i chi?” “Mae cymryd rhan wedi gwneud i mi sylweddoli cymaint o awch sydd gen i fod yn Beiriannydd” “Mae’n rhoi safbwynt gwahanol a mwy diddorol i mi o wyddoniaeth, mathemateg ac ati drwy’r holl weithgareddau” “Dyw Peirianneg ddim ar gyfer bechgyn yn unig ac mae pynciau STEM yn agor […]

Tystlythyrau EESW 2016-2017

Isod fe welwch chi ddetholiad o ddyfyniadau gan fyfyrwyr a fu’n cymryd rhan ym Mhrosiect Chweched Dosbarth EESW 2016-2017 “Mae aelodau’r tîm wedi gweld bod mwy o unigolion yn dangos diddordeb mewn cael gyrfa ym maes peirianneg ac mae yna wir frwdfrydedd dros gael mwy o fenywod i’r maes a chau’r bwlch parhaus rhwng y rhywiau sydd i’w weld ym maes peirianneg ac mewn sawl diwydiant arall.” “Cychwynnais y cynllun EESW heb wybod mewn gwirionedd sut byddai’n fy helpu’n ddiweddarach […]

Mae myfyriwr blaenorol EESW yn rhannu eu profiad!

Cyfweliad gyda Sarah-Jane Potts a gymerodd ran yn EESW yn 2010-11 a chael ei pharu gyda Mabey Bridge. Mae Sarah bellach yn Beiriannydd Ymchwil yng Nghanolfan Argraffu a Chaenu Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. Pam benderfynaist ti gymryd rhan yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru? Dwi wastad wedi ymddiddori mewn mathemateg, gwyddoniaeth a dylunio ond doeddwn i ddim yn siŵr pa yrfa i’w dewis. Fe benderfynais i gymryd rhan er mwyn cael gwell syniad o’r cyrsiau prifysgol a oedd ar gael i […]

Merched yn ymweld ag Airbus!

Ym mis Mawrth 2011, aeth 30 o ferched o Ysgol Maes Garmon ac Ysgol Glan Clwyd i ymweld ag Airbus, Brychdyn, fel rhan o Gynllun Merched mewn Peirianneg, a reolir gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru. Bu menywod sy’n gweithio i Airbus yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb gyda’r merched ifanc ac ym trafod eu gyrfaoedd yn Airbus. Cafodd y myfyrwyr eu tywys o amgylch Ffatri Airbus A380, lle mae adenydd yr awyrennau enfawr yn cael eu cynhyrchu a’u […]

Llwyddiant yn Go4SET!

Derbyniodd timau o Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Ysgol Botwnog ac Ysgol Tre-gŵyr yr her o ymchwilio, dylunio a chreu prototeip o rywbeth a fyddai’n lleihau ôl-troed carbon eu hysgol. Cafodd y timau eu hasesu ar sail eu gwaith tîm, hyfywdra masnachol eu hateb a’i gynaliadwyedd amgylcheddol. Enillodd tîm Ysgol Gyfun Dyffryn Aman wobr am y “Potensial Masnachol Mwyaf” gyda’u cynllun i leihau’r defnydd o ynni o bell trwy ddefnyddio APP. Enillodd tîm Tre-gŵyr, Environmental Drips, y wobr am yr “Effaith […]

Jessica Jones – UK Young Engineer of the Year

Cafodd Jessica Jones, y ferch gyntaf i ennill gwobr Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn y DU, ei henwebu a’i dewis am ei gwaith ar brosiect EESW yn 2011-2012. Bu Jessica, myfyriwr yng Ngholeg Chweched Dosbarth Dewi Sant yng Nghaerdydd, yn cymryd rhan mewn prosiect a drefnwyd gan y cwmni byd-eang Huntleigh Healthcare. Mae hi wedi dod yn llysgennad ar gyfer merched sy’n astudio peirianneg ym mhob man. Meddai Jessica: “Yn draddodiadol, mae pynciau gwyddoniaeth a mathemateg yn cael eu gweld fel disgyblaethau […]

TATA Steel ac F1 mewn Ysgolion

TATA Steel – F1 mewn Ysgolion Mae pedair ysgol gynradd ac un ysgol gyfun wedi cofrestru ar gyfer yr her F1 mewn Ysgolion mewn partneriaeth â TATA Steel. Fel rhan o’r her hon, bydd yr ysgolion yn datblygu Car F1 dros y misoedd nesaf gan ddefnyddio CAD/CAM. “Mae’r her F1 mewn Ysgolion yn ffordd wych o ennyn diddordeb plant ifanc mewn peirianneg a phynciau STEM pan yn ifanc. Mae TATA Steel yn yn falch iawn o allu cefnogi ein hysgolion lleol […]

Merched Sir y Fflint yn ymweld ag Airbus

Merched Sir y Fflint yn ymweld ag Airbus Aeth merched o Ysgol Uwchradd Penarlâg ac Ysgol Alun, Yr Wyddgrug, i ymweld â safle Airbus Brychdyn fel rhan o Gynllun Merched mewn Peirianneg, a reolir gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru. Gwelodd y myfyrwyr waith peirianneg a gweithgynhyrchu modern o’r radd flaenaf yn Ffatri Orllewinol Airbus, lle cynhyrchir adenydd ar gyfer yr Airbus A380. Beth Pickering, prentis peirianneg cydymffurfio â gofynion ansawdd, oedd un o’r tywyswyr gwirfoddol. Meddai: “Mae’n wych cael cyfarfod […]

Prosiect Coleg Llandrillo 2010-2011

Prosiect Coleg Llandrillo 2010-2011 Bu dau dîm o Goleg Llandrillo yn cymryd rhan mewn prosiectau a oedd yn gysylltiedig â Gorsaf Bŵer Wylfa ac Airbus. Astudiodd un tîm Beirianneg Fecanyddol, a’r llall Beirianneg Drydanol. Meddai Ian Thompson, rheolwr Canolfan Arloesi Technoleg Coleg Llandrillo: “Defnyddiwyd y cyfleusterau arbenigol yma yng Ngholeg Llandrillo i gynhyrchu’r rhannau gan ddefnyddio dyluniadau’r myfyrwyr. Yna, aethom ati i greu model o’r prototeip y gallent fynd ag ef i’r digwyddiad gwobrwyo yn Llandudno. Roedd hi’n bleser cael […]

Tîm Fast Lane Racing o Ysgol Friars, Bangor…

Tîm Fast Lane Racing o Ysgol Friars, Bangor, yw pencampwyr cyfredol F1 mewn Ysgolion yng Nghymru ac, yn ddiweddar, buont yn cymryd rhan yn Rownd Derfynol y Byd a gynhaliwyd yn Abu Dhabi i gyd-fynd â Grand Prix Abu Dhabi. Dros y 12 mis diwethaf, mae’r tîm wedi bod yn defnyddio eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u gallu i ganolbwyntio ar bob manylyn baratoi ar gyfer Rownd Derfynol y Byd. Gofynnwyd i’r tîm, sy’n cynnwys 6 o ddisgyblion Ysgol Friars (Isabel […]