Author Archives: Burning Red

F1 – Dave Tiddy, Ysgol Pen Y Bryn

Mae hwn wedi bod yn brofiad gwych i’n hysgol ac mae’n gwbl wahanol i unrhyw brosiect arall rydym wedi bod yn rhan ohono yn y gorffennol. Roedd y brwdfrydedd tuag at y prosiect hwn yn anhygoel gan nad oes byth angen cyfiawnhau pam rydych yn adeiladu “Car Rasio”. Ar gyfer ein prosiect, roedd rhaid i ni gynllunio, adeiladu a rasio ein car rasio unigryw a oedd yn rhedeg ar nwy yn Rhagras Cymru o Her Bloodhound fel rhan o Fformiwla […]

Kate Jones – Peiriannydd Adsefydlu Dan Hyfforddiant

Doeddwn i byth yn siŵr pa yrfa roeddwn i am ei dilyn pan oeddwn i’n iau. Roeddwn i wedi ystyried bod yn filfeddyg, yn gyfieithydd neu’n feddyg, ond dim byd penodol. Roeddwn i’n mwynhau gwaith creadigol ac ymarferol, datrys problemau a siarad ieithoedd ac roeddwn i’n awyddus i wneud gwaith a fyddai’n helpu eraill. Penderfynais astudio Daearyddiaeth, Almaeneg, Ffrangeg a Graffeg hyd at lefel TGAU a Ffrangeg, Mathemateg a Bioleg yn y chweched dosbarth. Roeddwn i’n dal yn ansicr ynglÅ·n […]

Nicola – Peiriannydd Adsefydlu Dan Hyfforddiant

Ar hyn o bryd rwy’n gweithio yn Ysbyty Rookwood, Caerdydd fel Peiriannydd Adsefydlu Dan Hyfforddiant. Rwy’n cynllunio, rhagnodi a chynhyrchu seddau pwrpasol ar gyfer cadeiriau olwyn yn yr Adran Beirianneg Adsefydlu. Rwy’n gyfrifol am wneud mesuriadau a nodi’r hyn sydd ei angen ar y cleient, er enghraifft, faint o badin sydd ei angen, a yw’r cleient yn gallu symud ei freichiau’n dda ar gyfer symud o gwmpas yn y gadair neu a oes angen cadair olwyn bŵer arno? Dyma rai […]

Tim Fflam, Ysgol Botwnnog

Mae tim o bum myfyriwr o Ysgol Botwnnog yng Ngwynedd wedi gweithio’n galed, yn fanwl ac yn llawn ymroddiad i gynllunio, gwneud, profi a rasio model o gar Fformiwla Un a all fod yn un o oreuon y byd! Dyma’r tîm sydd wedi ennill cystadleuaeth ‘F1 mewn Ysgolion’ yng Nghymru, a bydd yn symud ymlaen yn awr i gystadlu yn erbyn timau o bedwar ban byd ym Malaysia ym mis Medi eleni. Cystadleuaeth ryngwladol flynyddol yw ‘F1 mewn Ysgolion’ sy’n […]

Louise Bungay – Cyn-fyfyriwr EESW

Roedd astudio peirianneg yn apelio ata’ i o oedran cynnar. Wrth inni yrru ar hyd y ffordd un tro, rwy’n cofio clywed fy nhad yn dweud, “Fe wnes i helpu i gynllunio hon”. Creodd ei eiriau gryn argraff arna’ i, gan fy ysbrydoli i wneud gwaith tebyg. Ychydig iawn o swyddi sy’n rhoi cyfle i chi adael eich ôl ar y byd a gweld eich cynlluniau’n cael eu hadeiladu. Yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin astudiais Fathemateg, Ffiseg, Hanes, Daearyddiaeth a Chemeg […]

Ysgol Gynradd West Parkl – Tim Dynamite

Mae Ysgol Gynradd West Park ym mhentref Nottage, tua milltir o Borthcawl. Cafodd yr ysgol ei hadeiladu a’i hagor ym 1971, ac ers hynny mae wedi’i hymestyn i ymgorffori anghenion cynyddol yr ardal a’r gymuned gyfagos, gan agor meithrinfa bwrpasol, amser llawn. Yn 2008 a 2009 dyfarnwyd ‘Baner Werdd Eco-ysgolion’ a ‘gwobr rhagoriaeth TGCh Asiantaeth Cyfathrebu a Thechnoleg Addysgol Prydain’ i’r ysgol. Mae tim o’r ysgol wedi cymryd rhan yn nosbarth Bloodhound Ysgolion Cynradd Her F1 Mewn Ysgolion am y […]

Emma Holland BEng – Cyn-fyfyriwr EESW

Ar hyn o bryd mae Emma yn gweithio fel Peiriannydd Cynorthwyol Gweithdy Gweithgynhyrchu yn Adran Gweithgynhyrchu Adenydd A320 Airbus UK, Brychdyn. Mae’r swydd yn cynnwys amrywiaeth eang o dasgau, gan gynnwys datblygu a gwella offer i sicrhau methodoleg ‘cywir y tro cyntaf’ a Nodiadau Ymholiadau Peirianneg a Dylunio sy’n gweithio; ymholiadau’r gweithle yw’r rhain yn ymwneud â lluniadau, prosesau neu rannau y mae angen ymchwiliad peirianneg ac ymchwiliad dylunio ar eu cyfer. Mae dyletswyddau eraill yn cynnwys llunio a diweddaru […]

Cafodd Peirianwyr Ifanc y flwyddyn, Wasim Miah a Jessica Jones

Cafodd Peirianwyr Ifanc y flwyddyn, Wasim Miah a Jessica Jones o Goleg Catholig Dewi Sant, Caerdydd, yr anrhydedd o gael eu gwahodd i Balas Buckingham i gwrdd ag Ei Uchelder Brenhinol Dug Efrog a derbyn y wobr glodfawr, Dysgl Wydr Dug Efrog, am y defnydd mwyaf Creadigol o Electroneg. Bu Wasim a Jessica yn sgwrsio gyda’r Dug am awr a mwy, a chael taith o amgylch rhai o ystafelloedd preifat Palas Buckingham. Cafwyd cyfle i drafod llawer o bynciau, a […]

Canlyniadau Rownd Derfynol F1 mewn Ysgolion 2012

Canlyniadau Rownd Derfynol F1 mewn Ysgolion 2012 Hoffai EESW/STEMCymru longyfarch pob tîm a gymerodd ran yn Rownd Derfynol F1 mewn Ysgolion yn Ffair y Big Bang yn Birmingham ar 16 a 17 Mawrth 2012.  Roedd gofyn i bob tîm gyflwyno eu gwaith i’r cyhoedd yn y digwyddiad, rhoi cyflwyniad i beirianwyr F1 a rasio eu car buddugol. Hoffem longyfarch y timau isod yn arbennig – rydym yn falch iawn o berfformiad yr holl dimau o Gymru. Dosbarth Bloodhound SSC  – […]

Hoffai EESW / STEM Cymru longyfarch yr holl ysgolion a gymrodd ran yng Nghynllun Addysg Beirianneg C

Hoffai EESW / STEM Cymru longyfarch yr holl ysgolion a gymrodd ran yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru 2011 – 2012. Roedd y diwrnodau gwobrwyo a chyflwyno a gynhaliwyd yn Venue Cymru, Llandudno ac yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd  ym mis Mawrth yn llwyddiant ysgubol, gyda dros 1250 o bobl yn bresennol.    Cafwyd rhai datrysiadau ardderchog i’r problemau peirianyddol a bennwyd, yn ogystal ag arddangosiadau gwych gan bob tîm. Daeth dros 50 cwmni lleol i’r digwyddiadau yn y de a’r gogledd […]