Cofrestru 3

I ymgeisio

I gymryd rhan yn nghyweithiau EESW, rhaid i chi gofrestri.

Blychau gorfodol yw’r rhai ag *

Cam 3

TGAU

Nodwch eich cymwysterau cyfredol:

Mathematics 
Physics 
Chemistry 
Biology 
Double Science 
English Language 
English Literature 
Geography 
History 
Religious Studies 
ICT 
Design and Technology 
Art and Design 
Business Studies 
French 
Welsh Language 
Welsh Literature 
German 
Spanish 
Physical Education 
Music 
Arall (nodwch)

Astudiaeth Ôl-16

Nodwch pa bwnc rydych yn ei astudio ar hyn o bryd ac yn bwriadu ei astudio flwyddyn nesaf:

Maths    AS    IB    BTEC    HNC    HND    NVQ    
Further Maths    AS    IB    BTEC    HNC    HND    NVQ    
Physics    AS    IB    BTEC    HNC    HND    NVQ    
Chemistry    AS    IB    BTEC    HNC    HND    NVQ    
Biology    AS    IB    BTEC    HNC    HND    NVQ    
Design and Technology    AS    IB    BTEC    HNC    HND    NVQ    
Engineering    AS    IB    BTEC    HNC    HND    NVQ    
Electronics    AS    IB    BTEC    HNC    HND    NVQ    
ICT    AS    IB    BTEC    HNC    HND    NVQ    
Arall (nodwch)


Beth yw eich dyheadau gyrfa?

Rydym wedi derbyn cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd ac, er mwyn monitro ein heffeithiolrwydd, mae’n rhaid i ni ddarparu manylion pob myfyriwr sy’n cymryd rhan i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) at ddibenion ystadegol yn unig.

Mae’r manylion hyn yn cynnwys data cyfle cyfartal megis cenedligrwydd a tharddiad ethnig. Mae hyn yn sicrhau bod adnoddau yng Nghymru’n cael eu targedu lle mae eu hangen fwyaf.

Caiff manylion a ddarperir i WEFO eu cadn ddiogel am oes y Rhaglen, a ch’nt eu defnyddio at ddibenion ymchwil yn unig. Pan ddaw’r Rhaglen i ben, caiff y manylion hyn eu dinistrio. Os na fyddwch yn caniat’u i ni ddefnyddio’r manylion hyn, dim ond gwybodaeth ddienw a anfonir i WEFO a byddwn yn dileu unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch adnabod.

Ydych chi’n caniat’u i ni ddarparu eich manylion i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru?

Dewiswch un: Ydw   Nacydw