Ynglŷn â STEMCymru

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) yn elusen addysgol ddielw sy’n bodoli ers 1989.

WEFO

Nod Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW), a sefydlwyd ym 1989, yw dangos i bobl ifanc bod gyrfa ym maes peirianneg yn gallu bod yn werthfawr iawn. Mae EESW am ddangos i’r diwydiant pa mor dalentog yw’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr a thechnegwyr drwy ddod â myfyrwyr a’r diwydiant ynghyd er budd pawb sy’n ymwneud â’r maes ac er budd ffyniant Economi Cymru yn y dyfodol.

Mae EESW wedi rheoli a chyflwyno dau brosiect blaenorol a gyllidwyd gan yr Undeb Ewropeaidd, dwy raglen Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur a gyllidwyd gan y Cynulliad a menter Ymgyrraedd yn Ehangach a gyllidwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Mae gweithgarwch craidd y sefydliad yn cynnwys rheoli hyd at 100 o gysylltiadau rhwng cwmnïau ac ysgolion. Derbyniodd EESW gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru rhwng 2010 a 2015 i gynnal prosiect o’r enw “STEM Cymru” yn ardaloedd Cydgyfeirio Cymru. Derbyniodd EESW gyllid gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol hefyd drwy Lywodraeth Cymru er mwyn cynnal gweithgareddau tebyg mewn ardaloedd eraill yng Nghymru.

Mae EESW wedi derbyn cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop) er mwyn cynnal prosiect o’r enw “STEM Cymru II” am gyfnod o dair blynedd.

Rydyn ni’n cynnal nifer o weithgareddau ar hyd a lled Cymru, gan roi’r cyfle i fyfyrwyr gael profiad ymarferol o weithio gyda diwydiannau, busnesau a’r sector addysg uwch. Mae gweithgareddau’n cynnwys dylunio, gwneud model o gar F1, a’i rasio, gan gydweithio â chwmnïau ar broblemau peirianneg go iawn, a chael blas ar fywyd fel myfyriwr israddedig sy’n astudio peirianneg yn y Brifysgol, ac ymchwilio i broblem amgylcheddol a dylunio a modelu ateb arloesol i’r broblem honno.

Bydd yr elfennau hyn yn fuddiol i fyfyrwyr rhwng 11 a 19 oed o bob gallu, a’r nod yw rhoi mwy o wybodaeth a phrofiad ymarferol iddyn nhw o waith STEM.

“Nod elfennau’r prosiect yw darparu dilyniant o weithgareddau technolegol a pheirianyddol arloesol er mwyn rhoi’r sgiliau STEM mewn cyd-destun a gwella’r sgiliau hynny.”

Gall myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn yr holl elfennau wella’u sgiliau ac ennill sgiliau hanfodol ac allweddol, yn ogystal â gwella’u sgiliau o ran cyflogadwyedd. Mae rhai o’r elfennau’n cynnig cyfle i’r myfyrwyr ennill Gwobr CREST, sy’n cael ei hardystio’n swyddogol gan UCAS. Mae gan fyfyrwyr sy’n cymryd rhan ym mhrosiect Chweched Dosbarth EESW hefyd y cyfle i ddefnyddio’u prosiectau yn yr her cyflogadwyedd a menter sy’n rhan o Fagloriaeth Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf- Cwmni cyfyngedig drwy warant 07776138 – Elusen Gofrestredig 1144651