Mae cyrsiau preswyl Headstart Cymru yn cynnig cyfle i fyfyrwyr Blwyddyn 12 dreulio amser mewn Adran Peirianneg, Dylunio Cynnyrch neu Gyfrifiadura mewn Prifysgol cyn cyflwyno eu cais i UCAS.  

Gall y myfyrwyr aros yn llety'r Brifysgol, mynd ar daith o amgylch y campws gydag israddedigion a mynychu sesiynau ar ffurf darlith a sesiynau ymarferol. Bydd y cyrsiau'n cynnig profiad go iawn o fywyd Prifysgol i'r disgyblion. Trefnir gweithgareddau gyda'r nos i roi cyfle i'r myfyrwyr gymdeithasu gyda myfyrwyr sydd â diddordebau tebyg.

Mae ceisiadau ar gyfer cyrsiau eleni bellach ar gau.

Cynhelir cyrsiau ym mis Gorffennaf a mis Medi a byddant yn agor eto yn 2020.

 

Mae'r cyrsiau yn RHAD AC AM DDIM ar gyfer myfyrwyr sy'n byw neu'n astudio yn y siroedd canlynol (a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop), neu fel arall bydd cost o £ 130 yn berthnasol. Mae hyn yn cynnwys yr holl lety, arlwyo a gweithgareddau gyda'r nos am gyfnod yr arhosiad.

Mae siroedd a ariennir yn cynnwys: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Ceredigion, Sir Benfro, Caerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Thorfaen.  (Nodwch fod angen cadarnhad gan yr ysgol.)

Mae'r 50 lle cyntaf i fyfyrwyr sy'n byw yn y siroedd canlynol am ddim, unwaith y bydd y rhain wedi'u llenwi bydd cost o £ 130 yn berthnasol:
Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg, Sir Fynwy, Powys, Wrecsam a Sir y Fflint

Gall myfyrwyr wneud cais i fynychu cwrs trwy lenwi ffurflen gais, a chaiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu.