Winner of the EESW Student of the Year Award 2018

Enillydd Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2018

Mae'r wobr er cof am y diweddar Dr Tom Parry Jones (1935-2013) a oedd yn ymddiriedolwr y Cynllun Addysg Peirianneg Cymru am 20 mlynedd. Roedd Tom yn entrepreneur ac arloeswr mawr, fe sefydlodd Lion Laboratories yng Nghaerdydd yn 1967 a chwaraeodd ran bwysig yn natblygiad y anadliedydd electronig, ochr y ffordd, a ddelir yn y llaw, sy'n cael ei ddefnyddio gan heddluoedd ar draws y byd. Mae’r teclun wedi trawsnewid diogelwch ar y ffyrdd ac achub bywydau di-rif. Cefnogir gwobr Tom Parry Jones Myfyriwr y Flwyddyn, gan ei weddw, Mrs R W Jones.

 

I ddathlu prosiectau EESW 20187-19, rydym yn cynnal cystadleuaeth i ddewis myfyriwr y flwyddyn EESW. 

Bydd yr enillydd yn derbyn hyd at £800 tuag at gost astudio pwnc Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg (STEM) y flwyddyn nesaf. Bydd 2 ail wobr o £400 a £400 yn y drefn honno i helpu gyda astudio yn y dyfodol.  


I gymryd rhan, rhaid bod myfyrwyr:

  • Wedi cymryd rhan mewn prosiect chweched dosbarth EESW yn 2018-19 a mynd i’r Diwrnod Gwobrwyo a Chyflwyno
  • Bod yn astudio o leiaf ddau bwnc STEM Safon Uwch
  • Wedi ennill Gwobr CREST Aur
  • Byddwch yn bwriadu astudio pwnc sy'n seiliedig ar bynciau STEM at safon gradd neu Lefelau HNC/HND

 

Bydd angen i fyfyrwyr ysgrifennu cynnig yn esbonio pam eu bod yn teimlo eu bod yn haeddu’r teitl Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2019..
Dylai’r cynnig ysgrifenedig gynnwys:

  • Graddau TGAU/Safon UG a’r pynciau a ddewiswyd ar gyfer Safon Uwch
  • Unrhyw gymwysterau neu gyflawniadau eraill sy’n berthnasol i STEM (e.e. Gwobr CREST Aur)
  • Manylion astudio bwriedig ac amcanion gyrfa at y dyfodol
  • Tua 1,500 o eiriau yn amlinellu unrhyw weithgareddau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg (STEM) y mae’r myfyriwr yn cymryd rhan ynddynt
  • 500 gair yn esbonio pam fod peirianneg yn bwysig i economi Gymru
  • Datganiad o’ch athro NEU beiriannwr cyswllt yn cefnogi eich cais

 

Cliciwch yma i lawrlwytho'r templed Cynnig y mae'n rhaid ei gyflwyno drwy e-bost i submissions@eesw.org.uk or post to EESW, Canolfan Waterton, Pen-y-Bont ar Owgr, CF31 3WT, erbyn dydd Llun 30 Medi 2019.

Bydd yr ymgeiswyr a ddewisir yn cael eu gwahodd i gyfweliad yn ystod wythnos y 14 / 21 o Hydref (naill ai yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont neu Llandudno).

Bydd yr ymgeiswyr a ddewisir ar gyfer y rownd derfynol (yng nghwmni un rhiant) yn cael eu gwahodd i fynychu Cinio Fforwm Modurol Cymru Rhwydweithio Blynyddol a gynhelir ar noson 5ed Rhagfyr, 2019 yng Ngwesty'r Vale Resort, Hensol.